СЪОБЩЕНИЕ

По предложение на френската страна, Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) взе решение срокът за подаване на проектни предложения по „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма Рила“ да бъде удължен до 15.07.2021 г.

  • Научни области: ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително хуманитарните и социалните науки.
  • Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за конкурса е в размер на 140 000 лв., от които 70 000 лв. от бюджета за 2021 г., с максимална сума за един проект до 12 000 лева (за срок на изпълнение от 24 месеца). /Протокол № 51 на ИС от 23.04.2021 г./

Повече информация за конкурса, насоки и документи за кандидатстване ще намерите на уебсайта на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1296

Конкурсът от френска страна е обявен на адрес:
https://www.campusfrance.org/fr/rila 

Контакти за допълнителна информация:
Любомира Христова,
Фонд „Научни изследвания“,
тел: +359 884 222 393,
Email: l.gyneva@mon.bg