Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г.

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

 Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г.

 /Information for the call in English: https://www.fni.bg/?q=node/1337 /

 Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“, приета от МС и в специфичните условия на програмата.

Обща цел на програмата

 Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища (в т.ч. и военно-образователни институции) и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на  конкурентна високотехнологична икономика в България.  

 Индикативен бюджет на конкурса:

 Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по покана 2021 година е 960 000 лв. Той се разпределя между 8-те панела пропорционално на дела на подадените допустими предложения за съответния панел.

 Бюджетът на проектното предложение зависи от продължителността на проекта и може да бъде до 5 000 лв. месечно.

  Научни панели:

 • Химия (CHE)

 • Обществени и хуманитарни науки (SOC)

 • Икономически науки (ECO)

 • Информатика и инженерни науки (ENG)

 • Околна среда и науки за Земята (ENV)

 • Науки за живота (LIF)

 • Математика (MAT)

 • Физика (PHY)

 Предложенията ще бъдат оценявани в избраната научна област.

 Срок за изпълнение на проекта:

 Продължителността на субсидията по програма „Петър Берон и НИЕ“ е между 12 и 24 месеца.

 Срок за подаване на проектните предложения

Публикуване на покана До 30.07.2021
Начало на срока за кандидатстване До 10.08.2021
Краен срок за подаване на предложения 30.09.2021
Проверка за допустимост 10.10.2021
Оценка на предложенията 20.11.2021
Информация за резултата от оценката 23.11.2021
Ориентировъчна дата за подписване на договор 30.11.2021
Индикативни дати за прехвърляне на безвъзмездните средства 10.12.2021
Възможна начална дата на дейността 20.01-1.06.2022

 Електронен адрес за подаване на проектните предложения: https://pb2021.stko.eu/

Документи за конкурса:

 - Покана

 - Общи насоки по Национални научни програми

 - Насоки за кандидатите - специфични условия на Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)

 - Официален текст на Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)

 Образци на документи за кандидатстване:

 - Административна форма на проектното предложение – част А (на български език)

 - Административна форма на проектното предложение – част А (на английски език)

 - Административна форма на проектното предложение – част B-1 (на английски език)

 - Административна форма на проектното предложение – част B-2 (на английски език)

 - Приложение 1 (на български език)

 - Приложение 2 (на български език)

 - Приложение 3 (на български език)

 - Приложение 3 (на английски език)

 Допълнителни документи:

 - Инструкции за подаване на проектните предложение (на английски език)

 - Указание за електронно подписване на документите 

 - Проект на договор

 - Декларация при подписване на договор 

 - Списък с ключови думи по научни области (List of descriptors)

 - Правила за текущ и последващ контрол по отношение на приложимия режим за държавни помощи за проекти на Фонд „Научни изследвания“ по Национална научна програма "Петър Берон и НИЕ"

 - Комплект документи като архив

 - Заповед за откриване на конкурсната процедура

В съответствие с чл. 50, ал. 1, на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпроси ще бъдат приемани единствено на английски език, тъй като конкурсът е отворен за изследователи от всички националности, и само по електронна поща на адрес: pberon_applications@mon.bg.

 Забележка: Преди изпращане на въпрос, моля, запознайте се с документите по конкурса и с публикуваните въпроси и отговори по конкурса. Ако постъпят въпроси, отговори на които вече са публикувани, те няма да бъдат разглеждани.

  * * * Въпроси и отговори във връзка с „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г.