Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ 2021 (ВИХРЕН-2021)

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ 2021 (ВИХРЕН-2021)

/Information for the call in English: https://www.fni.bg/?q=node/1353 /

 Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма „ВИХРЕН“, приета от МС и в специфичните условия на програмата.

 Обща цел на програмата

 Националната научна програма “Вихрен” определя целите и принципите на финансиране, предназначено да подкрепи учени с високи постижения:

 - Схемата за финансиране на водещи изследователи има за цел да подпомогне учени в етапа на тяхната кариера, при който те са установени лидери в научните изследвания със значителни научни постижения.

 - Схемата за финансиране на установени изследователи има за цел да подпомогне учени, които са в процес на организиране на собствен независим изследователски екип или изследователска програма.

 Изследователите, кандидати по програмата, трябва да демонстрират новаторски характер, да притежават амбиция и да могат да докажат осъществимостта на своето научно предложение. Проектите по програмата “Вихрен-2021”, предназначени да подкрепят пионерните научни изследвания, са основани на принципа „отдолу нагоре“ без предварително определени приоритети. Заявленията могат да се подават във всяка научна област, като се обърне специално внимание на авангардните области на науката и инженерството. По-специално се насърчават предложения от интердисциплинарен характер, които пресичат границите между различни области на науката, пионерни предложения, насочени към нови и нововъзникващи области на научни изследвания или предложения, които въвеждат неконвенционални, иновативни подходи и научни изобретения.

 Индикативен бюджет на конкурса по покана 2021 г.:

Бюджетът за първата година е 1 500 000 лв. за финансирането на 6 научно изследователски проекта. Проектите ще бъдат финансирани за период от 5 години с общ бюджет по 1 500 000 лв. на година. В тази сума са включени 1 425 000 лв. за финансиране на проекти и 75 000 лв (5 % от общия бюджет на програмата), предвидени за оценителния процес, за мониторинг и оценка на изпълнението на проектите, и за популяризиране на програмата от страна на Фонд „Научни изследвания“ като финансираща организация.

 Програмата се изпълнява чрез прилагане на две отделни процедури, съответно за два вида проектни предложения - едното за „установен изследовател“, а другото за „водещ изследовател“.

 Бюджетът на предложението зависи от неговата продължителност и се изчислява като максимална сума 265 000 лв. годишно за проект за „Водещ изследовател“ и максимален сума 210 000 лв. годишно за за проект за "Установен изследовател" за максимален период от пет години. Бюджетът на проекта ще бъде намален на принципа pro rata temporis при по-кратък срок на проекта.

Индикативен график за конкурса:

Публикуване на покана до 24.09.2021
Начало на срока за кандидатстване 24.09.2021
Краен срок за подаване на предложения 09.11.2021
Проверка за допустимост 12.11.2021
Оценка на предложенията 10.12.2021
Информация за резултата от оценката 13.12.2021
Ориентировъчна дата за подписване на договор 17.12.2021
Индикативни дати за прехвърляне на безвъзмездните средства 20.12-21.12.2021
Възможна начална дата на дейността 01.02- 01.06.2022

Проектни предложения се подават по електронен път на адрес: https://vh2021.stko.eu/ 

 

Документи за конкурса:

 - Покана

 - Общи насоки по Национални научни програми

 - General guidelines on National Scientific Programs (in English)

 - Насоки за кандидатите - специфични условия на Национална научна програма „ВИХРЕН“

 - Specific guidelines for the National Scientific Program “VIHREN” (in English)

 - Официален текст на Национална научна програма „ВИХРЕН“ 2021

Образци на документи за кандидатстване:

 - Част А (на български език)

 - Част А (на английски език)

 - Част B-1 за установен изследовател (на английски език)

 - Част B-2 за установен изследовател (на английски език)

 - Част B-1 за водещ изследовател (на английски език)

 - Част B-2 за водещ изследовател (на английски език)

 - Писмо от приемащата институция (на български език)

 - Писмо от приемащата институция (на английски език)

 - Приложение 1 (на български език)

 - Приложение 2 (на български език)

 - Приложение 3 (на български език)

 - Приложение 3 (на английски език)

 Допълнителни документи:

 - Инструкции за подаване на проектните предложения (на английски език)

 - Указание за електронно подписване на документи в .pdf формат с Adobe Acrobat

 - Проект на договор

 - Декларация при подписване на договор

 - Списък с ключови думи по научни области (List of descriptors)

 - Правила за текущ и последващ контрол по отношение на приложимия режим за държавни помощи за проекти на Фонд „Научни изследвания“ по Национални научни програми „ВИХРЕН“ и „Петър Берон и НИЕ“

 - Комплект документи като архив

 - Заповед за откриване на конкурсната процедура

 В съответствие с чл. 50, ал. 1, на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпроси ще бъдат приемани единствено на английски език, тъй като конкурсът е отворен за изследователи от всички националности, и само по електронна поща на адрес: vihren_applications@mon.bg

 Забележка: Преди изпращане на въпрос, моля, запознайте се с документите по конкурса и с публикуваните въпроси и отговори по конкурса. Ако постъпят въпроси, отговори на които вече са публикувани, те няма да бъдат разглеждани.

 

 * * * Въпроси и отговори във връзка с Конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ 2021 /ВИХРЕН 2021/.