Покана за участие с проектни предложения в конкурс по Програма CHIST-ERA

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма CHIST-ERA. Програмата предоставя платформа за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи от предимно европейски държави в областта на информационните и комуникационни технологии. Български екипи могат да участват като партньори в създаване на международни консорциуми за кандидатстване с проектните предложения в следните тематични направления:

Topic 1.
Нано-опто-електро-механични системи за ИКТ (Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT)

Topic 2.
Процедури за откриване на неправомерни прояви и стратегии за тяхното редуциране в онлайн социалните мрежи и медии (Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media)

Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите тук:
https://www.chistera.eu/call-2021-announcement

CHIST-ERA интранет инструмент за търсене на партньорски организации:
https://www.chistera.eu/partner-search-tool/2021

Насоки за Конкурс 2021 г. по Програма CHIST-ERA:
https://www.chistera.eu/sites/www.chistera.eu/files/CHIST-ERA%20Call%202021%20-%20Announcement.pdf

CHIST-ERA организира две информационни онлайн срещи с потенциални бенефициенти по програмата за представяне на конкурса, както следва:

    Webinar #1: 26-ти ноември 2021, от 15:30 часа (Българско време)
    Webinar #2: 17-ти декември 2021, от 15:30 часа (Българско време)

Можете да се регистрирате за участие в срещите, като последвате следната връзка:
https://www.chistera.eu/call-2021-info-webinars

Условия на конкурса:

  • Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение от 2 или 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.
  • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три държави, участващи в консорциума, представени от съответните финансиращи организации.

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

  1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
  2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в конкурса е 17 януари 2022 г. (процедурата за подаване на проектни предложения е едноетапна)

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 600 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 200 000 лева. /Протокол № 4 на ИС от 15-16.10.2021 год./

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:

  • Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
  • Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

 Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва задължително да представят във ФНИ:

  • Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта;
  • Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта;
  • Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

Контакти за допълнителна информация:
 д-р Милена Александрова,
Фонд „Научни изследвания“,
тел: +359 884 171 363
Email: aleksandrova@mon.bg