РЕЗУЛТАТИ Двустранно научно и технологично сътрудничество между Република България и Китайската народна република

 

Р Е З У Л Т А Т И 

 

 

Въз основа на Протокола от тринадесетата сесия на Българо-китайската комисия за научно и технологично сътрудничество, подписан на 4 май 2012 г. в Пекин, Фонд “Научни изследвания” (ФНИ) към Министерството на образованието и науката на
Република България

О Б Я В Я В А

Конкурс за представяне на предложения за научноизследователски проекти за двустранно научно и технологично сътрудничество между Република България и Китайската народна република .

Приемат  се проекти в следните научните области:

- биотехнологии;

- устойчиво земеделие;

- информационни и комуникационни технологии;

- екология и опазване на околната среда;

- медицински науки.

 

Начало на конкурса:  5 ноември 2013 г.

Краен срок за подаване на проектите: 20 декември 2013.

Цели

Целите на проекта са насочени към създаването на нови или засилване на вече съществуващо научно и технологично сътрудничество чрез:

• подготовка на съвместни проекти;

• подготовка на съвместни публикации;

•активно участие в конференции, организиране на съвместни научни дейности;

•взаимното използване на специално лабораторно оборудване и апаратура;

• събиране на изследователски материали;

• насърчаване на млади учени, докторанти и изследователи с докторска степен, придобита през последните пет  години.

Допустими кандидати

Учени от университети и научни организации.

Кандидатите трябва да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник.

Предимство е включването в екипа на млади учени, докторанти и изследователи с докторска степен, придобита  през последните пет  години.

Приложения, в електронен вид  (3 броя CD) – 2 броя на български и 1 брой на английски език и 3 оригинални подписани формуляри (2 броя на български и 1 брой на английски език) трябва да бъдат представени на администрацията на Фонда най-късно до 17.00 ч. на 20.12.2013 г., или изпратени по пощата на адрес: Фонд „Научни изследвания”, бул. „Александър Стамболийски“ №239 Б, София 1309, с пощенското клеймо не по-късно от 20.12.2013 г.

След изтичане на този срок не е възможно да се представят предложения и ако има такива те ще бъдат формално отхвърлени. Предложението трябва да бъде подписано от всички участващи организации (подписи
на ръководителя, членовете на колектива и подпис от името на базовата
организация). Да се представят автобиографии на всички членове на смесения научен колектив. Ще бъдат приети сканирани подписи на китайските партньори.
Титулната страница да бъде с оригинални подписи на българската страна и сканирани подписи на китайската страна. Списъкът на колектива на втора страница да бъде с оригиналните подписи на българските учени и сканирани подписи на китайските партньори.

Забележка: Към формуляра на български и английски се представя и описание на проекта – свободен текст в размер до 20 стр., в което трябва да бъдат описани научните изследвания (анализ на състоянието и изследванията по проблема; предхождащи изследвания на колектива; цели, хипотеза, подход, методи, интерес от сътрудничеството за двата
екипа, очаквани резултати, практическа приложимост).

„Партньор от китайска страна е Министерството на

науката и технологиите на Китайската народна република“


Продължителност на проектите

Изпълнението на проектите, представени в рамките на настоящия конкурс се предвижда да започне най-рано на 15.04.2014 г. и следва да бъдат завършени най-късно на 15.04.2016 г.

Процедура за оценка и взимане на решение

Процедурата за оценка и подбор се извършва на национално равнище, последвана от оценка на смесената Българо-китайска комисия. Изпълнителният съвет на фонда утвърждава одобрените проекти.
За оценяване ще бъдат допуснати само идентични проекти, представени и в двете страни.

Оценка на проектите се извършва в съответствие с правилата на Фонд „Научни изследвания”.

 

Финансиране

Отпуснатият бюджет за настоящия конкурс е 400 000 лева за двугодишния период.

Максималният размер на финансирането от Фонд „Научни изследвания” за проект  е до 20 000 лв. годишно.

Допустими разходи по проекта

Финансовата подкрепа, предлагана в рамките на конкурса, е предимно за мобилност на участниците както следва:

Дейности, финансирани от българска страна:

A/ Пътните разходи на българските учени до Китайската народна република, визи и здравно осигуряване.

Б/ Визити на китайски учени в България, включващи:

• квартирни разходи (максимум 100 € /вечер)

• дневни разходи (максимум 35 € / ден)

В/ Вътрешен транспорт за китайските учени в Република България, необходим за осъществяването на двустранния проект.

* За командировките в страната на изследователите от българския колектив, придружаващи китайските си колеги, се прилагат разпоредбите на действащата Наредба за командировките в страната. Партньорите от двете страни съдействат при избора на място за настаняване и при организирането на вътрешния транспорт при необходимост.

Дейности, финансирани от китайска страна:

A/ Пътните разходи на китайските учени до Република България, визи и здравна застраховка.

Б/ Визити на българските учени в Китайската народна република, включващи:

• квартирни разходи (максимум 100 € / вечер)

• дневни разходи (максимум 35,00 € / ден)

В/ Вътрешен транспорт за българските учени в Китайската народна република, необходим за изпълнението на дейностите по проекта.

Възможни допълнителни разходи, приложими за българските участници:

Материали, химикали, консумативи и информационни продукти, необходими за изпълнението на дейностите в рамките на проекта.

Финансирането на утвърдените проекти се извършва въз основа на сключени договори между Фонд “Научни изследвания”, от една страна, и ръководителите на изследователските екипи и базовите организации, от друга. В договорите се уреждат правата и задълженията на страните по изпълнението на проекта.

Специфични  условия на конкурса

Българските партньори представят съвместните конкурсни проекти попълнени на български и английски език. Двете страни ще подкрепят обмена на двама учени от всяка страна за максимален период от четиринадесет дни за всеки за целия период на изпълнение на проекта.

За контакти и допълнителна информация:

Координатори от българска страна:

Виолета Милкова

Двустранно и международно сътрудничество

Фонд „Научни изследвания”

Гр. София 1309, бул. „Aлександър
Стамболийски“ № 239 вх.Б, ет. 4

тел.: (02) 444 3508

e-mail: v.milkova@mon.bg
Маргарита Шахпазова

държавен експерт

Дирекция „Наука”

Министерство на образованието и науката
Гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А

тел.: (02) 92 17 546

 

e-mail: m.shahpazova@mon.bg