ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КОНКУРСА ПО ННП ПЕТЪР БЕРОН И НИЕ 2021 г.

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КОНКУРСА ПО ННП ПЕТЪР БЕРОН И НИЕ 2021 г.

 

В съответствие с Насоките за конкурса Петър Берон и НИЕ 2021 г., проектните предложения подадени по конкурса и допуснати за научна оценка по конкурс Петър Берон и НИЕ бяха оценени от независими чуждестранни оценители, които отговарят на изискванията за оценител по МСК-ИФ (MSCA-IF). Всички експерти са бивши или настоящи оценители на проекти по Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) в научните области, по които са подадените проектни предложения. Следвайки процедурите на Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) и насоките за конкурса, оценяването беше проведено дистанционно на един етап.

Проектни предложения, одобрени за финансиране по Национална научна програма Петър Берон и НИЕ 2021 г.

Научно направление

Акроним

Обща оценка

Обществени и хуманитарни науки

CUMAN

82,2

Обществени и хуманитарни науки

CοSIcon

94

Обществени и хуманитарни науки

TWR-SIC

75,6

Обществени и хуманитарни науки

Empire of Consuls

70,4

Химия

PhytoNMRmetrics

90

Информатика и инженерни науки

AUDiT

76

Информатика и инженерни науки

SAQUCO

95

Информатика и инженерни науки

HExosRob

79,4

 

Проектни предложения, които няма да бъдат финансирани, тъй като са получили по-малко от 70 точки при оценяването:

Научно направление

Акроним

Обща оценка

Обществени и хуманитарни науки

YAZIDIS

28

Химия

EDMOC

62

Химия

SinMOF

56,6

Химия

PEIPMMA

65

Науки за живота

POLQ mediated repair

52

Физика

RENEWABLE ENERGY

45

 

 

Информация за проектните предложения, одобрени за финансиране:

  1. Проекти Тип 1

Панел обществени и хуманитарни науки:

Проектно предложение с акроним: CUMAN

Кандидат:Д-р Михал Холешчак

Базова организация: Национален археологически институт с музей

Продължителност на проекта: 24 месеца

Обща сума за финансиране: 120 000 лв.

 

  1. Проекти Тип 2

Панел обществени и хуманитарни науки:

Проектно предложение с акроним: CοSIcon

Кандидат:Д-р Йоанна Арванитиду

Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Продължителност на проекта: 24 месеца

Обща сума за финансиране: 120 000 лв.

 

Панелобществени и хуманитарни науки :

Проектно предложение с акроним:TWR – SIC

Кандидат:Д-р Лиана Минкова

Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Продължителност на проекта: 24 месеца

Обща сума за финансиране: 120 000 лв.

 

Панел обществени и хуманитарни науки:

Проектно предложение с акроним: Empire of Consuls

Кандидат: Д-р Симеон Симеонов

Базова организация: Институт за балканистика с център по тракология,БАН

Продължителност на проекта: 24 месеца

Обща сума за финансиране: 120 000 лв.

 

Панел химия:

Проектно предложение с акроним: PhytoNMRmetrics

Кандидат:Антигони Хилари

Базова организация: Институт по органична химия с център по

фитохимия - БАН

Продължителност на проекта: 24 месеца

Обща сума за финансиране: 120 000 лв.

 

Панелинформатика и инженерни науки :

Проектно предложение с акроним: AUDiT

Кандидат:д-р Петър Христов

Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Продължителност на проекта: 24 месеца

Обща сума за финансиране: 120 000 лв.

 

 

Панел информатика и инженерни науки:

Проектно предложение с акроним:SAQUCO

Кандидат:д-р Христо Джиджев

Базова организация: Институт по информационни и комуникационни

Технологии, БАН

Продължителност на проекта: 24 месеца

Обща сума за финансиране: 120 000 лв.

 

Панелинформатика и инженерни науки :

Проектно предложение с акроним: HExosRob

Кандидат:д-р Тони Валайл

Базова организация:Институт по роботика, БАН

Продължителност на проекта: 24 месеца

Обща сума за финансиране: 120 000 лв.