Съобщение

Съгласно чл. 61, ал. 2 от Правилника на ФНИ, всички получени възражения по оценяването на проектни предложения по конкурсите за фундаментални научни изследвания – 2021, фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021, и Българска научна периодика – 2022, са насочени за разглеждане в Комисията по възражения, която ще бъде определена от ИС на ФНИ в началото на 2022 г.