Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България (обн. през м. 10.2021 г.)

І. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

Цел на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми като се спазва принципа на споделено финансиране. Това дава възможност за активно включване на български учени в международната научна общност, популяризиране на научни резултати; тяхната сравнимост в международен обхват.
Очакваните резултати: Да се установи и задълбочи сътрудничеството на българските учени водещи учени от чужбина, да се стимулира участието на млади учени в международни научни прояви, да се осигури видимост на българските научни изследвания.

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

В процедурата могат да участват учени или колективи от учени от
1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 от ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"
2) научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"
3) организациите по т. 2 не извършват стопанска дейност или ако упражняват стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат предвид поотделно.
Проверката за изпълнение на условието за допустимост се осъществява чрез проверка на информацията, публикувана на интернет страницата на НАОА: https://www.neaa.government.bg

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

1. Събитието да се провежда на територията на Република България (доказва се чрез деклариране на мястото във формуляра).

2. Международно участие - минимум 10% участници от чужбина (доказва се чрез списък на чуждестранните участници със институциите и страните, които представят).

3. Проявата да съответства на целите в чл. 2, ал. 1 на Закона за насърчаване на научните изследвания, на една или повече от специфичните цели на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030, или приоритетна област на Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

4. Структурирана програма – с представени лектори и теми на докладите на поканените лектори. Прилагат се биографии по приложен формуляр и копия от писма от поканените участници с пленарни или ключови доклади, в които е заявено съгласие за участието им във форума.

5. Минимален брой участници - 50 души, с минимум 10% доказано участие на млади учени, докторанти и постдокторанти. Представят се три броя списъци – пълен списък на очакваните участници, придружен с месторабота и адрес на електронна поща; списък на участниците от чужбина (в съответствие с т. 2) и списък на младите учени, докторанти и постдокторанти.

6. Събитието не трябва да бъде финансирано чрез други публични източници и програми (проекти, подкрепени от Фонд “Научни изследвания”, по оперативните програми към Структурните фондове и международни програми - рамкова програма на ЕС, програма КОСТ. Обстоятелството се доказва с декларация, подписана от ръководителя на (попълва се приложение 1).

7. Бюджет на исканото съфинансиране от ФНИ, както и задължително посочване на очакван финансов принос от други и/или собствени източници. Средствата от ФНИ, предоставени чрез тази схема, могат да се разходват за:

 • организационни разходи, включващи наем зали и оборудване, изработка на постери, печатни и други конферентни материали, закупуване на канцеларски материали;
 • разходи за настаняване на лекторите, поканени от организаторите, настаняване на млади учени от български научни организации или висши училища, които участват с доклад или постерно съобщение, разходи за кафе-паузи, официална вечеря, вътрешен транспорт в страната на участниците в научната проява и други присъщи разходи.

Недопустими са разходите за възнаграждения по трудови или граждански договори, такси правоучастие, дълготрайни материални или нематериални активи, компютърно или друго оборудване и апарати, включително и когато не представляват дълготраен актив.

Планираните във финансовия план разходи по пера могат да бъдат променяни с решение на ръководителя на проекта в рамките на 15% от сумата на проекта, за което се изпраща уведомление съгласно Правилника на ФНИ.
 

ІV. ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 Предложенията се представят на хартиен носител в един екземпляр с оригинални подписи и печати и в електронен вариант. Документите са както следва: Попълнен формуляр за кандидатстване Приложения:

 1. Структурирана програма - с представени лектори и теми на докладите;

 1. Списъци на участниците:

А) пълен списък на очакваните участници с посочени месторабота и електронен адрес;

Б) списък на поканените утвърдени лектори и техни автобиографии - попълват автобиографии по приложен модел и заявено от тях съгласие за участие във форума;

В) списък на млади учени, докторанти и постдокторанти.

ВАЖНО: ФОНДЪТ има право да проверява дали заявените в проектното предложение участници и лектори са дали съгласие да участват във форума. При установяване на несъответствие проектното предложение няма да се допуска до финансиране.

 1. Финансов план с обосновка на исканите средства. Посочват се и други финансови източници.

 1. Декларация от ръководителя на проекта, че събитието не е финансирано чрез други публични източници и програми – попълва се приложение 1.

ВАЖНО: За да може да бъде разгледано от ВНЕК и ИС на ФНИ и да бъде подписан договор за финансиране достатъчно време преди провеждане на форума, проектното предложение трябва да бъде подадено както следва:

до 1 ноември на предходната година – за международни форуми, които се провеждат от 1-ви януари до 31-ви юли на следващата година.

до 1 април на настоящата година – за международни форуми, които се провеждат от 1-ви юли до 31-ви октомври на настоящата година.

до 1 юли на настоящата година – за международни форуми, които се провеждат от 1-ви октомври до 31-ви март на следващата година.

Проектните предложения ще бъдат разглеждани от Временна научно-експертна комисия за подбор на предложенията.

 

V. БЮДЖЕТ

Бюджетът за конкурса се определя в Годишната оперативна програма за съответната година. Максималният размер на съфинансирането на една конференция е до 10 000 лева както следва:

 • за форуми за един ден (програмата не по-къса от 7 работни часа): до 4 000 лв.

 • за форуми за два дни (програма не по-къса от 14 работни часа): до 6 000 лв.

 • за форуми за три или повече дни (програма не по-къса от 20 работни часа): до 10 000 лв.

Ако конференцията се провежда само дистанционно, максималната сума за провеждане на конференцията се намалява до 40 %, а ако конференцията се провежда смесено - присъствено и дистанционно, тогава максималната сума се намалява до 60 %. Ако настъпи промяна в начина на провеждане на конференцията след подписване на договора за финансиране, определената за финансиране сума се намалява в съответствие с посочените в процедурата до 40 % или до 60 %. За промяната начина на провеждане на конференцията се изпраща уведомление до ФНИ и се представя ново приложение 1 с разпределение на финансовите средства. В срок до 14 работни дни след подаване на уведомлението, базовата организация възстановява разликата от получените средства и намалените средства по банкова сметка на Фонда.

Организациите, сключили договори по настоящата Процедура се задължават във всички печатни материали на научния форум да посочат, че събитието се организира с финансовата подкрепа на Фонда като се посочва номерът на договора за финансиране и се добавя текстът: „Фонд „Научни изследвания“ не носи отговорност за съдържанието на докладите и отпечатаните материали от научния форум“

 

VI. ОТЧЕТНОСТ

Отчитането по сключените договори се осъществява чрез представяне на технически и финансов отчет. Техническият отчет включва:

 • програма на събитието;
 • списък на участниците;
 • сборник с докладите и други материалите от събитието (когато е наличен);
 • кратка информация за конференцията (с поне една снимка на участниците), която да бъде публикувана на интернет страницата на Фонда.

Финансовият отчет се изготвя съгласно Указанията за отчитане на договорите за „Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България“, приети на заседание на ИС с Протокол № 27 от 24.07.2018 г.

Документи по процедурата: