Покана за кандидатстване в Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST (обн. през м. 10.2021 г.)

Процедура зa предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейскатa програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите COST

I. Общи условия

Целта на процедурата е да създаде условия зa пълноценнo и ефективно участие на Бьлгария в конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните изследвания и технологиите и да засили присъствието на академичната общност в тази програма.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

  • Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).
  • Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).

Разглеждането на проектните предложения за национално съфинансиране става по реда на постъпването им. Исканията за национално съфинансирано на проект се приемат непрекъснато и се разглеждат три или четири пъти годишно (в зависимост от постъпилите предложения) от Временна научно-експертна комисия (ВНЕК) за програмата COST, определена с решение на ИС на ФНИ и назначена със заповед на Управителя на ФНИ.
Един учен може да бъде ръководител само на един текущ договор по тази процедура. Следващ договор може да бъде подписан само след приемане на отчета по предния договор.
При подаване на второ проектно предложение след приключване на финансирането на първото проектно предложение по същата КОСТ акция, проектното предложение трябва да бъде подадено едновременно или след предаване на отчета по първия проект.

II. Специфични условия за предоставяне на национално съфинансиране за научни проекти по Европейската програма за наука и технологии COST

Националното съфинансиране по програма COST е насочено само кьм подкрепа на научни дейности за конкретна COST акция, които се извършват от бьлгарски учени, членове на екипа за изпълнение на акцията. Националното съфинансиране не подкрепя координационни дейности за акцията.

Процедура за кандидатстване

Колектив от българската организация - участник в конкретна COST акция, подава във ФНИ проектно предложение за съфинансиране на Акцията. Проектните предложения могат да бъдат с максимална продължителност две години. Когато до завършването на Акцията остава период по-кратък от две години, националното съфинансиране се намалява пропорционално на броя пълни месеци до края на COST Акцията.

Проектното предложение включва:

1. Подписан меморандум за разбирателство за присъединяване на българската организация кьм конкретната Акция по програма COST, заедно с работните пакети и фактологичния фиш по Акцията.

2. Информация за работните групи на Акцията, в които бьлгарският партньор участва и научните дейности, които ще изпълнява в тях.

3. Финансово разпределение по пера на проекта и подробна финансова обосновка за исканото съфинансиране и видовете дейности, за които ще се разходват тези средства. Спазването на процентните ограничения, посочени във финансовия план е задължително.

4. Декларация от изпълнителя, че не ползва средства от други източници за изпълнение на работната програма. Ако се очаква допълнително финансиране за съответния проект, това следва да се отбележи във финансовата обосновка.

В случай, че Меморандумът за разбирателство все още не е подписан, се прилага писмо от националния координатор по Програма COST.

Когато в дадена Акция участват колективи от повече oт една български организации, колективът от всяка организация представя отделно искане, заедно с всички необходими документи.

Сумата за национално съфинансирането на проект е до 20 000 лв. на година. Всяко проектно предложение е с максимален срок от две години и максимална сума на финансиране 40 000 лева.

Финансовият план на проектното предложение включва:

1. Апаратура и специфично оборудване

2. Материали, химикали и консумативи

3. Възнаграждение на научния колектив (до 35 % от общата сума)

4. Заплащане за външни услуги за изпълнение на проекта

5. Командировки (без такива за участие в конференциите, финансирани в рамките на Акцията)

6. Отчисления за базовата организация (5% от общата сума)

7. Разходи за финансов одит (1 % от общата сума)

Предоставяне на национално съфинансиране

Условие за съфинансиране на дадена акция е наличие на положително решение на Управляващия комитет на акцията за включване на българския партньор и утвърждаване на същата акция oт Съвета на висшите представители на програмата.

Когато срокът на договора на базата на първо проектно предложение е изтекъл, а COST Акцията продължава има възможност за по-нататъшно национално съфинансиране. Условието за продължаване н а съфинансирането на дадена акция е представяне във ФНИ на научен и финансов отчет за дейностите, извършени с национално съфинансиране за завършен предходен договор с ФНИ, както и писмо от координатора или ръководителя на съответния тематичен пакет на програмата COST, потвърждаващо участието и приноса на българския колектив в акцията. Писмото може да включва и продължаване дейностите на същата акция за следващ период, съгласно paбoтната програма. При подаване на новото проектно предложение отново се спазва принципът, е когато до завършването на Акцията остава период по-кратък от две години, тогава сумата за национално съфинансиране се намалява пропорционално.

Процедура на предоставяне на национално съфинансиране по програмата COST:

1. Секретарят на ВНЕК по програмата COST проверява служебно дали меморандумът за разбирателство по съответната COST акция е подписан от Националния координатор или е представено писмо от него.

2. ВНЕК за програмата COST извършва проверка на целесъобразността на исканото съфинансиране и предлага на ИС проектните предложения, определени като целесъобразни, за финансиране. Комисията има право да редуцира размера на исканото съфинансиране в случай на нецелесъобразност, или ако исканото съфинансиране превишава максималния разрешен размер.

3. ИС на ФНИ взема решение за съфинансиране въз основа на предложението на комисията, след което Управителят сключва договор между ФНИ и opганизацията-бенефициент.

4. Националното съфинансиране на дейностите по дадена акция се осъществява въз основа на сключения договор. Договорът урежда правата и задълженията на страните по изпълнение на реализацията на посочените задачи. В договора се определят условията по предоставяне и отчитане на средствата, правата на авторство и собственост върху резултатите от научните изследвания.

5. Изменения в работната програма, финансовия план или научния колектив на договора за съфинансиране се извършват при условията на чл. 71 до чл. 75 от Правилника на ФНИ и Вътрешните правила за тяхното прилагане.

Отчитане на националното съфинансиране

Отчитането на националното съфинансиране става с предаване на научен и финансов отчет в едномесечен срок след приключване на срока по сключения договор, като бенефициентът отчита постигнатите резултати в съответствие с работната програма - неразделна част от договора за националното съфинансиране.

Отчетите съдържат научна и финансова част. Отчетите се придружават с писмо - потвържденне за приемането на резултатите от съответния Програмен комитет на програмата COST или от друга оторизирана за целта структура към програмата, или писмо от координатора или ръководителя на съответния тематичен пакет на програмата COST, потвърждаващо участието и приноса на българския колектив в акцията

Научният отчет включва:

  • Резюме на целите и постигнатите резултати;
  • Описание на извършените дейности oт българския партньор;
  • Материали, свързани с изпълнението иа конкретните дейности в т.ч публикации, книги, разработени интернет портали, бази данни, организирани конференции и свързаните с тях материали и други. Всички материали съдържат информация, че са осъществени с „финансовата подкрепа на ФНИ“, и номера на договора за финансиране на проекта.

Финансовият отчет съдържа справка за направените разходи по пера, съгласно предварителното финансово разпределение, неразделна част от договора. Кьм финансовия отчет се прилагат заверени копия на разходно оправдателни документи, както и такива, удостоверяващи реално извършените разходи (фактури, договори, фискални бонове, банкови извлечения, разходни касови ордери и др.), счетоводни справки в аналитичност, ведомости за работни заплати, заповеди и всички други документи, доказващи реално извършен разход по финансовия план.

Бенефициентът е длъжен да възстанови на ФНИ всички неизразходвани след приключването на договора средства, както и средствата, които са признати за нецелесъобразни или незаконосъобразни.

III. Наблюдение на изпълнението на проектите

ФНИ има право да извьршва проверки за изпълнението на административните, финансовите, техническите и други аспекти на договора. Проверките могат да бъдат, както административни проверка на разходно оправдателни и други документи, така и проверки на място за изпьлнение на дейностите, заложени по проекта. Проверките на място се извършват след предварително уведомяване от страна на ФНИ и съгласуване на датите и програмата на посещението с проверяващото лице или организация.

IV.    Информираност и прозрачност

цел осигуряване на отчетност пред обществото ФНИ организира и поддържа база данни на подкрепените проекти по COST акции от българска страна.

При подписване на договора за финансиране на проекта, бенефициентът представя пред ФНИ информацията, необходима за включване в базата данни:

  • Резюме на проекта в типизирана форма
  • Партньори на проекта и адреса на страницата на акцията
  • Очаквани резултати от изпълнението на проекта

Информацията в базата данни за всеки прокет се актуализира при подаване на отчет на проекта.

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес:  fni-konkursi@mon.bg