РЕЗУЛТАТИ Двустранно сътрудничество 2013 - 2014г. с Германия

 

Р Е З У Л Т А Т И 

 

Въз основа на Споразумението между Министерството на образованието и науката на Република България и Германската служба за академичен обмен (DAAD)от 2004 г., Фонд “Научни изследвания” (Фонда) към Министерството на образованието и науката на Република България

 

 

О Б Я В Я В А

 

КОНКУРС ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – 2013 г.

ГЕРМАНИЯ


 

1. Цели на конкурса

Целта на конкурса е да се подкрепят дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество на базата на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции в обществения и частния сектори на страните, обект на конкретното споразумение и в съответствие с националните им законодателства.

важна информация

2. Общ размер на финансовите средства

Предварителен бюджет на конкурса за 2014-2015 г. с Германската служба за академичен обмен е  200 000 лв. за двугодишния период

3. Продължителност

Обявяване на конкурса: 09.10.2013

Краен срок за подаване на предложенията: 16.12.2013

Срок за изпълнение на проектите: 24 месеца.

За целите на етапността, заложена в проектните предложения, всички етапи са 12 (дванайсет) месеца, считано от датата на предоставяне на финансирането за съответния етап.

 

ІІ. ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ

1. Допустимост на кандидатите

В конкурса могат да участват научни колективи от публични и частни научни организации и университети. В конкурса могат да участват и обединения на няколко от посочените организации, които са сключили споразумение за предварително разпределение на своето участие в дейностите по проекта и за процентното разпределение на финансирането между тях.

Кандидатите трябва да са непосредствено отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредници. В случай че един и същи кандидат осъществява едновременно дейности както от икономически, така и от неикономически (нестопански) характер, за да се предотврати кръстосаното субсидиране на икономическата дейност, публичното финансиране на нестопанските дейности няма да попадне в обхвата на член 87, параграф 1 от ДЕО, ако двата вида дейности и техните разходи и финансиране могат ясно да бъдат разделени.

2. Изисквания към участниците в проекта

Ръководителят на проектa трябва да бъде хабилитирано лице или лице, придобило научната и образователна степен „доктор”, с необходимата научна компетентност, удостоверена чрез професионална автобиография, научни публикации в България и чужбина и притежание на патенти (ако е приложимо) за последните пет години в съответната научна област;

Предимство е включването в колектива на млади изследователи, изследователи, придобили докторска степен в последните пет години, и на докторанти;

Предимство е участието на членове на колектива във финансирани национални и/или международни проекти (Към формуляра за кандидатстване се прилагат сканирани титулна страница на проекта, списък на колектива, страницата с подписи от съответния сключен договор и предвидените средства за финансиране на българската страна).

3. Допустимост на проектните предложения

В конкурса могат да участват конкретни научни проекти с високо качество, по които партньорите от двете страни работят заедно и по възможност допълвайки се

Проектите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Научна/технологична стойност на проекта; Оригиналност и иновативност на научното изследване, прилагане на нетрадиционни или качествено нови научни методи и техники; Интер- или мултидисциплинарност на проекта; Обоснованост и реалистичност на предлаганата методология;
 • Научен опит на ръководителя и научния колектив; Участие на ръководителя и членовете на научния колектив в национални и международни научни проекти; Съответствие между компетенциите на колектива и проектното предложение (въз основа на научни публикации, патенти, внедрени технологични решения и т. н.); Участие на млади учени и докторанти; Наличие в кандидатстващата/ите организация/и на необходимите за изпълнение на проекта апаратура и оборудване;
 • Адекватност на работната програма и потенциал за продължаване на изследванията и след приключване на проекта; Обоснован финансов план; План за разпространение на резултатите; План за управление на проекта;
 • Принос на проекта за разрешаването на значими научни проблеми в съответната научна област; Възможност за създаването на стабилни научни партньорства и изграждането на научни мрежи; Възможност за разширяване и продължаване на сътрудничеството посредством други европейски и трансевропейски програми и инициативи; ;Принос за развитието на кандидатстващата/ите организация/и; Очаквани резултати и приложимост.

Не се допуска кандидатстване с един и същи проект в повече от една конкурсна програма от сесията на Фонд „Научни изследвания” през 2013 г. При установяване на нарушение на това ограничение проектът се отстранява от участие във всички конкурси, по които е подаден.

При установяване на представени неверни данни в проекта, предложението не се допуска до финансиране.

4. Допустимост на разходите

4.1. Общи условия за допустимост на разходите

За да бъдат допустими, разходите по настоящата процедура за подбор на проекти трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са действително извършени в периода от влизането в сила на договора за предоставяне на финансирането до края на срока на изпълнението на проекта;
 • Да са отразени в счетоводната и данъчната документация на бенефициента
 • Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.

4.2. Специфични допустими разходи за научноизследователска дейност и развойна дейност

4.2.1. Обмен на учени. Дейности, финансирани и от двете страни.

4.2.1.1. Финансирани дейности от българска страна:

 • Пътните разходи на българските учени до партниращата страна;
 • Визити на чуждестранните учени в България съгласно конкретната договореност между страните на сътрудничество;
 • Вътрешен транспорт за чуждестранните учени в Република България, необходим за осъществяването на двустранния проект.
 • 4.2.1.2. Финансирани дейности от страна на чуждестранния партньор
 • Пътните разходи на чуждестранните учени до Република България;
 • Визити на българските учени в страната партньор съгласно конкретната договореност между страните на сътрудничество;
 • Вътрешен транспорт за българските учени в страната партньор, необходим за осъществяването на двустранния проект.

Препоръчва се двете страни да предвидят сравними суми за реализиране на проекта по отношение на обмена на учени.

4.2.2. Възможни допълнителни разходи, приложими само за българските участници[1]:

 • Разходи за лабораторно оборудване, необходимо за изпълнение на конкретните цели по проекта;
 • Консумативи, химикали, образци и информационни продукти;
 • Разходи за труд.

Изброените видове разходи са индикативни и могат да се прецизират при сключване на договора с класираните проекти.

Всички приемливи разходи се разпределят към определен тип научноизследователска и развойна дейност (фундаментални научни изследвания и индустриални научни изследвания).

За предприятия и нестопански организации Фонд „Научни изследвания” предоставя до 60 % от общата сума, одобрена за изпълнението на проекта.

Максималният размер на помощта за предприятия и нестопански организации по тази схема е левовият еквивалент на 200 000 евро. При това следва да се има предвид, че общият размер на помощта, предоставена на всяко предприятие, не може да надхвърля 200 000 евро за период от три данъчни години. Този таван се изразява като паричен еквивалент преди приспадане на данъци или други такси. Помощ, изплащана на няколко части, се сконтира към стойността й в момента на предоставянето й. За лихвен процент при сконтирането и изчисляването на брутния еквивалент на помощта се използва референтният лихвен процент, действащ към датата на предоставяне.

5. Недопустимост на разходите

За недопустими по настоящата процедура за подбор на проекти ще се считат следните видове разходи:

 • разходи, които вече са финансирани от други източници;
 • разходи за закупуване на оборудване, което не е пряко свързано с научния проект;
 • възстановим данък върху добавената стойност.

 

ІІІ. РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” И СЪФИНАНСИРАНЕ

Минималният размер на финансирането от Фонд „Научни изследвания” за проект е 11 000 лв.

Максималният размер на финансирането от Фонд „Научни изследвания” за проект е 40 000 лв.

 

Приложения

 

Приложcениe 1 Формуляр за кандидатстване на български език – файл NTS2013_application_form_BG.doc.

Приложение 2 Формуляр за кандидатстване на английски език – файл NTS2013_application_form_ENG.doc

Приложение 3 Насоки за кандидатстване – файл NTS2013_Guidelines.doc

 

За контакти и допълнителна информация:

Виолета Милкова

Фонд „Научни изследвания”

(02) 4444 962

 

e-mail: v.milkova@mon.bg