Покана към учени като оценители

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“, Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени от България и чужбина да се регистрират за оценители на проектни предложения и междинни и окончателни отчети за изпълнение на проекти, финансирани от ФНИ.

 Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Правилника на ФНИ в базата данни по чл. 6, ал. 1, т. 2 („Оценители на проекти") се включват всички български и чуждестранни учени, които са заявили съгласие да оценяват проектни предложения и/или отчети на проекти, финансирани от Фонда, и отговарят на условията, определени в приложението. Ако ученият вече е подал заявление през предишна година, не е необходимо да подава заявление отново, освен ако няма промяна в академичната длъжност, месторабота или други обстоятелства.

 Попълнените документи със сканирани подписани заявления или подписани с електронен подпис, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, следва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области:

o.rahneva@mon.bg – за биологически науки;

b.rusanova@mon.bg - за медицински науки;

r.kondova@mon.bg – за селскостопански науки и за математически науки и информатика;

b.hadjieva@mon.bg – за химически науки;

i.tsoneva@mon.bg – за физически науки;

m.philipova@mon.bg – за обществени науки;

k.yaneva@mon.bg – за хуманитарни науки;

aleksandrova@mon.bg – за технически науки;

m.valov@mon.bgза науки за Земята;

 

 Срок за изпращане на документи за оценители: текущ, препоръчително в началото на годината

  Документи:

- Информационна форма и заявления за оценители (на български език)

Изисквания на ФНИ за оценители (на български език)

 Минималните изисквания са посочени в Правилника на ФНИ.