Покана за участие в конкурс по Програма M-ERA.NET

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма M-ERA.NET.

Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областа на материалознанието, природните и инженерните науки. В консорциума участват 35 национални финансиращи организации от 33 държави.

 

В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области:

 • Материали за енергия (Materials for energy)
 • Иновативни повърхности, покрития и интерфейси (Innovative surfaces, coatings and interfaces)
 • Високо производителни композити (High performance composites)
 • Функционални материали (Functional materials)
 • Нови стратегии за съвременни технологии, базирани на материали, с приложение в медицината (New strategies for advanced material-based technologies in health applications)
 • Материали за електрониката (Materials for electronics)

 

  Брошура за конкурса:

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2022/m-era-net_callflyer_2022-4.pdf

 

Покана за кандидастване:

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2022

 

Указания за подаване на проектни предложения:

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2022/call2022-guideforproposers.pdf

 

M-ERA.NET организира информационна онлайн среща с потенциални бенефициенти по програмата за представяне на конкурса, както следва:

 

Webinar M-ERA.NET4-ти април 2022, от 12:00 до 13.20 часа (Българско време)

https://m-era.net/events/call-2022-information-webinar

 

Можете да се регистрирате за участие в уебинара, като последвате следната връзка:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hwiTVW8rQ_SERCqTs48wXQ

 

Условия на конкурса:

 • Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение до 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.
 • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три европейски държави, представени от съответните финансиращи организации.

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

 1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
 2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 15 юни 2022 г.

 

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 750 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 250 000 лева (за срок на изпълнение от 24 до 36 месеца). /Протокол на ИС № 13 от 25.03.2022 г./

 

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:

 • Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
 • Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./.

 

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

 

 

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва да представят във ФНИ:

 •  Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта;
 •  Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта;
 •  Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

 

Контакти за допълнителна информация:

Милена Александрова,

Фонд „Научни изследвания“,

тел: +359 884 171 363

Email: aleksandrova@mon.bg