Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в Конкурс „Българска научна периодика - 2023 г. “

Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна история. Конкурсът е насочен към проекти, които ще се изпълняват от началото на 2023 година.

  Общ бюджет на конкурса:

  Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на „Българска научна периодика 2023 г.“ е 500 000 лв., съгласно утвърдения ГОП за 2022 г. Финансирането се отнася за проекти, които ще се изпълняват от началото на 2023 г.

  Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура е без ограничения за минимална сума според допустимите необходими разходи, като:

  1) Максималната сума за всеки отделен проект е 6 000 лв. за издания с 100-150 стр. научен текст, които са само в електронен вариант или с ограничен печатен вариант – отпечатан тираж под 50 броя.

  2) Максималната сума за всеки отделен проект е 8 000 лв. за издания с печатен вариант, годишен обем над 150 стр. научен текст и отпечатан тираж поне 50 броя.

  Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.

  Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта

  В настоящата процедура се прилагат правилата за минимална държавна помощ, по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Европейската комисия от 18 декември 2013 година.

  Срок за изпълнение на одобрените проекти: 12 месеца.

  За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

  Срок за подаване на проектните предложения

  Проектните предложения се представят до 17:30 часа на 29.07.2022 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат чрез системата СУНИ на следния адрес:

  https://enims.egov.bg

  Формулярите се подават или електронно подписани от ръководителя на редакционната колегия и ръководителя на организацията – издател, или като сканирано копие със съответните подписи и печат на организацията. Всички останали документи се прилагат или електронно подписани,  или сканирани.  При електронното подаване всички документи трябва да бъдат подадени в съответните позиции на формата за електронно подаване на проектните предложения. Крайното подаване се извършва чрез използване на електронен подпис от ръководителя на юридическото лице - кандидат и е описано в техническите указания (отделен файл).

  Срок за оценяване: до 30.11.2022 г.

  Проектното предложение включва административно и техническо описание на проекта.

  Документи за конкурса:

  - Покана

  - Насоки и методика за оценка

  - Правила за държавна помощ и правилото de minimis в конкурсите на Фонд „Научни изследвания“

  Образци на документи за кандидатстване:

  - Административно описание на проектното предложение: Част 1 на Документите за кандидатстване на български език;

  - Техническото описание на проектното предложение: Част 2 на Документите за кандидатстване на български език;

  - Приложение № 1

  - Приложение № 2

  - Приложение № 3

  - Приложение № 4

  - Таблица с информация за научното издание

  Допълнителни документи:

  - Проект на договор

  - Комплект документи като архив

  - Заповед за откриване на конкурсната процедура

 

В съответствие с чл. 50, ал. 1, на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпроси ще бъдат приемани по електронна поща на адрес: periodika@mon.bg

 

 Забележка: Преди изпращане на въпрос, моля, запознайте се с документите по конкурса и с публикуваните въпроси и отговори по конкурса. Ако постъпят въпроси, отговори на които вече са публикувани, те няма да бъдат разглеждани.

 ************Въпроси и отговори******************