Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 год.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и пост-докторанти в научноизследователска дейност. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за:

  • Осигуряване на висока квалификация и ефективно кариерно развитие на учените, основано на високо ниво на научните изследвания.
  • Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция.
  • Разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.
  • Повишаване на количеството и качеството на научните изследвания, свързани с проблеми от регионално и национално значение.

1.           Научни области

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания от млади учени и пост-докторанти, повишаване квалификацията им и получаване на високи научни постижения в следните области:

1) Биологически науки;

2) Математически науки и информатика;

3) Медицински науки;

4) Науки за земята;

5) Обществени науки;

6) Селскостопански науки;

7) Технически науки;

8) Физически науки;

9) Химически науки;

10) Хуманитарни науки.

2.           Общ бюджет на конкурса:

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на  фундаментални научни изследвания на млади учени и пост-докторанти – 2022 г. е  1 000 000 лв.

Предвидено е следното разпределение на наличния общ бюджет по научни области:

 

Научна област

Бюджет, лв.

Процент от
общия бюджет

Биологически науки

150 000

15.0

Математически науки и информатика

50 000

5.0

Медицински науки

123 000

12.3

Науки за земята

50 000

5.0

Обществени науки

104 000

10.4

Селскостопански науки

107 000

10.7

Технически науки

182 000

18.2

Физически науки

73 000

7.3

Химически науки

101 000

10.1

Хуманитарни науки

60 000

6.0

 

 

3.           Минимален и максимален размер на финансирането за конкретен проект:

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде в следните граници:

1) Минималната сума за всеки отделен проект е 20 000 лв.

2) Максималната сума за всеки отделен проект е 40 000 лв.

3) Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове. Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

Исканата сума за финансиране на отделен проект да е кратна на 100.

4.           Срок за изпълнение на проекта:

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24  месеца.

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

5.           Срок за подаване на проектните предложения

Проектните предложения се представят до 17:30 часа на 07.09.2022 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат чрез системата СУНИ на следния адрес: https://enims.egov.bg/

Документите – Част 1 и Част 2 на проектното предложение, трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа).

Документите следва да са подписани или с електронни подписи, или подписани и сканирани.

Всички декларации от членовете на колектива се прилагат също или електронно подписани, или подписани и сканирани.

Декларациите от името на базовата организация, както и декларацията за обработка на лични данни от ръководителите на организациите могат да се подадат подписани електронно или се подават в оригинал в деловодството на Фонда и важат за всички конкурси на Фонда през годината.

Нови декларации се подават само при промяна на обстоятелства по тях.

При електронното подаване всички документи трябва да бъдат подадени в съответните позиции на формата за електронно подаване на проектните предложения.

Крайното подаване се извършва чрез използване на електронен подпис от ръководителя на базовата организация и е описано в техническите указания (отделен файл).

Административното описание – Част 1 и Научното описание – Част 2 на проектното предложение, както и файловете с приложенията към Научното описание – Научни биографии, Работна програма и Бюджет на проекта, се подават на български и английски език.

Срокове по конкурса:

- Обявяване на конкурса – до 24.06.2022 г.

- Краен срок за подаване на проектни предложения – до 07.09.2022 г.

- Срок за оценка и класиране на проектите – до 30.11.2022 г.

Проектното предложение включва административно и научно описание на проекта.

6.           Изисквания към кандидатите и проектите.

Допустими кандидати:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:

1)           акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

2)           научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

Проверката за горепосочените обстоятелства се извършва в регистъра на НАОА.

Кандидатите по настоящата процедура трябва да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проектното предложение, а не да действат в качеството на посредници и да извършват дейностите в проектното предложение от свое име и за своя сметка.

Кандидатите по процедурата трябва да са субекти, осъществяващи научни изследвания ичиито дейности са изцяло с нестопански характер или чиито дейности са със стопански и нестопански характер, но тези дейности са ясно разграничени и начинът им на организация позволява проследяване на приходите и разходите, свързани с тяхното изпълнение, вкл. чрез воденето на аналитична счетоводна отчетност. Когато кандидатът упражнява стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат предвид поотделно въз основа на последователно прилагани принципи за осчетоводяване на разходите, които могат да бъдат обективно оправдани.

Придобитите в резултат от финансирането по настоящата процедура активи ще бъдат използвани само за нестопански дейности и предоставеното финансиране няма да се използва за какъвто и да било вид стопански дейности, включително и следните:

  • научни изследвания по договор с предприятия/отрасъл;
  • консултантски или други услуги, предоставяни на предприятия/отрасъл;
  • отдаване под наем на активите (инфраструктурата/оборудването).

За да бъдат одобрени за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да докажат, че са юридическо лице, чиято цел е осъществяване на научни изследвания  и изследвания  и да поемат неотменим ангажимент за широко разпространението на резултатите  от фундаменталните научни изследвания при неизключителни и недискриминационни условия, посредством преподаване, бази данни със свободен достъп, открити публикации или софтуер с отворен код и др.

7.           Партньорство и допустимост на партньорите

По настоящата процедура за конкурс кандидатите не могат да участват съвместно с други допустими кандидати (партньори).

В процеса на изпълнение на дейностите по проекта бенефициентите могат да възложат на изпълнители извършването на определени допълващи дейности по проекта, посредством състезателни, прозрачни, недискриминационни и безусловни тръжни процедури, отговарящи на т.89-т.96 от Известие на Комисията, относно понятието за държавна помощ, посочено в чл.107, §1 от ДФЕС(2016C 262/01). В случаите, когато бенефициентите се явяват възложители по смисъла на чл. 5 или чл. 6 от Закона за обществените поръчки. (ЗОП), изборът на изпълнители се осъществява по реда на ЗОП. Изпълнителите в процедури по възлагане дейности по изпълнението на проекта не са партньори.

8.           Критерии за допустимост на проектните предложения

По настоящата процедура са допустими за финансиране само кандидати, чиито проектни предложения допринасят за развитието на поне една от областите, посочени в т. 1.1.

По настоящата процедура могат да се предлагат само проекти за фундаментални научни изследвания на млади учени или на постдокторанти. По нея се финансират единствено неикономически дейности и активи, използвани за неикономически дейности на бенефициентите.

9.           Критерии за недопустимост на проектните предложения

По настоящата процедура за конкурс са недопустими проектни предложения:

  • включващи дейности, които вече са финансирани от други източници
  • които не включват фундаментални научни изследвания на млади учени или постдокторанти.
  • които включват дейности, чието изпълнение е стартирало преди подписването на договора за финансиране на проекта по настоящата процедура.

Поканата се публикува в централен ежедневник и на интернет страниците на Министерство на образованието и науката и Фонд „Научни изследвания“.

Документи за кандидатстване:

Насоки за кандидатстване

Административно описание на проекта/Формуляр

Administrative description of the project

Научно описание на проекта/Формуляр

Scientific description of the project

Финансов план на проекта

Financial plan for the project

Работна програма

Work programme

Научна биография на ръководител или член на научния колектив

Curriculum vitae of the coordinator or member of the research team

Декларация във връзка с т. 3.1.1. от Насоките на Конкурса

Декларация във връзка с т. 3.1.2. от Насоките на Конкурса

Декларация във връзка с чл. 46, ал.3 от ПФНИ и т. 3.2.1 от Насоките на Конкурса

Декларация от членовете на колектива във връзка с т. 3.2.1. от Насоките на Конкурса и лични данни

Declaration Personal data

Декларация - лични данни от ръководител на базова/партньорска организация

Заявление по чл. 48, ал. 4 от ПФНИ

Допълнителни документи:

Проект за договор

Приложения към договор

Технически указания за подаване на проектно предложение

Заповед

 

Комплект документи като архив

 

В съответствие с чл. 50, ал. 1, на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпроси ще бъдат приемани по електронна поща на адрес: fni-konkursi@mon.bg

 

Забележка: Преди изпращане на въпрос, моля, запознайте се с документите по конкурса и с публикуваните въпроси и отговори по конкурса. Ако постъпят въпроси, отговори на които вече са публикувани, те няма да бъдат разглеждани.

 

*************Въпроси и отговори*************