Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 год.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за:

 • Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция.
 • Повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, свързани с проблеми от регионално и национално значение.
 • Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, държавните органи и обществото като цяло.
 • Разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.

 

1.           Научни области

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на качествени насочени фундаментални научни изследвания, обвързани с актуалните обществени предизвикателства, определени в Националната стратегия. Научните области, в които ще бъдат финансирани изследвания, определени с решение на Изпълнителния съвет (ИС) на Фонд „Научни изследвания“ (Фонда) са:

1)           Биологически науки;

2)           Математически науки и информатика;

3)           Медицински науки;

4)           Науки за земята;

5)           Обществени науки;

6)           Селскостопански науки;

7)           Технически науки;

8)           Физически науки;

9)           Химически науки;

10)         Хуманитарни науки.

 

2.           Общ бюджет на конкурса:

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г. е 23 000 000 лв., от които 14 700 000 лв. от бюджета за 2022 г.

Предвидено е следното разпределение на наличния общ бюджет по научни области:

 

Научна област

Бюджет за двата етапа на проекта, лв.

Процент от
общия бюджет

Биологически науки

2 576 000

11.2

Математически науки и информатика

1 380 000

6.0

Медицински науки

2 645 000

11.5

Науки за земята

1 426 000

6.2

Обществени науки

2 507 000

10.9

Селскостопански науки

2 553 000

11.1

Технически науки

3 979 000

17.3

Физически науки

1 863 000

8.1

Химически науки

2 001 000

8.7

Хуманитарни науки

2 070 000

9.0

 

3.           Минимален и максимален размер на финансирането за конкретен проект:

В настоящия конкурс ще се финансират 2 типа проекти както следва:

Проекти тип 1 с максималната сума за всеки отделен проект (без допълнителните средства за ДМА и/или ДНМА) е 150 000 лв. (основен бюджет). Допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 лв., които могат да бъдат използвани само за закупуване ДМА и/или ДНМА (допълнителен бюджет за ДМА и/или ДНМА).

Проекти тип 2 с максималната сума за всеки отделен проект (без допълнителните средства за ДМА и/или ДНМА) е 250 000 лв. (основен бюджет). Допълнително могат да бъдат заявени до 100 000 лв., които могат да бъдат използвани само за закупуване ДМА и/или ДНМА (допълнителен бюджет за ДМА и/или ДНМА).

Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв.

Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.

Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

 

4.           Срок за изпълнение на проекта:

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36  месеца.

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

 

5.           Срок за подаване на проектните предложения

Проектните предложения се представят до 17:30 часа на 09.09.2022 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат чрез системата СУНИ на следния адрес:

https://enims.egov.bg

 

Документите – Част 1 и Част 2 на проектното предложение, трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа). Документите следва да са подписани или с електронни подписи, или подписани и сканирани. Всички декларации от членовете на колектива се прилагат също или електронно подписани, или подписани и сканирани. Декларациите от името на базовата организация, както и декларацията за обработка на лични данни от ръководителите на организациите могат да се подадат подписани електронно или се подават в оригинал в деловодството на Фонда и важат за всички конкурси на Фонда през годината. Нови декларации се подават само при промяна на обстоятелства по тях. При електронното подаване всички документи трябва да бъдат подадени в съответните позиции на формата за електронно подаване на проектните предложения. Крайното подаване се извършва чрез използване на електронен подпис от ръководителя на базовата организация и е описано в техническите указания (отделен файл).

Административното описание – Част 1 и Научното описание – Част 2 на проектното предложение, както и файловете с приложенията към Научното описание – Научни биографии, Работна програма и Бюджет на проекта, се подават на български и английски език.

Срокове по конкурса:

 • Обявяване на конкурса – до 04.07.2022 г.
 • Краен срок за подаване на проектни предложения – до 09.09.2022 г.
 • Срок за оценка и класиране на проектите – до 30.11.2022 г.

Проектното предложение включва административно и научно описание на проекта.

 

6.           Изисквания към кандидатите и проектите

Допустими кандидати:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:

1)           акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“;

2)           научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“.

Проверката за горепосочените обстоятелства се извършва в регистъра на НАОА.

Кандидатите по настоящата процедура трябва да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проектното предложение, а не да действат в качеството на посредници и да извършват дейностите в проектното предложение от свое име и за своя сметка.

Кандидатите по процедурата трябва да са субекти: осъществяващи научни изследвания; и чиито дейности са изцяло с нестопански характер; или чиито дейности са със стопански и нестопански характер, но тези дейности са ясно разграничени и начинът им на организация позволява проследяване на приходите и разходите, свързани с тяхното изпълнение, вкл. чрез воденето на аналитична счетоводна отчетност. Когато кандидатът упражнява стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат предвид поотделно въз основа на последователно прилагани принципи за осчетоводяване на разходите, които могат да бъдат обективно оправдани.

Придобитите в резултат от финансирането по настоящата процедура активи ще бъдат използвани само за нестопански дейности и предоставеното финансиране няма да се използва за какъвто и да било вид стопански дейности, включително и следните:

 • научни изследвания по договор с предприятия/отрасъл;
 • консултантски или други услуги, предоставяни на предприятия/отрасъл;
 • отдаване под наем на активите (инфраструктурата/оборудването).

За да бъдат одобрени за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да докажат, че са юридическо лице, чиято цел е осъществяване на научни изследвания и изследвания и да поемат неотменим ангажимент за широко разпространение на резултатите от фундаменталните научни изследвания при неизключителни и недискриминационни условия, посредством преподаване, бази данни със свободен достъп, открити публикации или софтуер с отворен код и др.

 

7.           Партньорство и допустимост на партньорите

Потенциалните кандидати не могат да участват в конкурса за финансиране на проекти и да получат финансиране в случай че:

а) са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация; тяхната дейност е поставена под съдебен надзор; са сключили споразумение с кредитори; са преустановили дейността си; са обект на производство, свързано с такива въпроси или се намират в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове;

б) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда;

в) са признати за виновни за тежки правонарушения при упражняване на професионалната си дейност, доказани с всякакви средства, които ИС на Фонда може да обоснове включително с решения на Европейската комисия и на международни организации;

г) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза;

д) умишлено са представили невярна информация с оглед получаване на финансиране по настоящата процедура или не са представили изискваната информация;

е) към датата на подаване на документите за кандидатстване имат невъзстановени суми към Фонд „Научни изследвания“ от предходни процедури и конкурси, което е доказано с влязло в сила съдебно решение преди датата на обявяване на конкурса;

ж) са обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Европейската комисия, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар.

За да бъдат одобрени за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да докажат, че са юридическо лице, чиято цел е осъществяване на научни изследвания. Посоченото следва да бъде доказано чрез представянето на следните документи:

 • Устав или учредителен акт, от който да е видна основната дейност, за която е регистрирано юридическото лице с нестопанска цел. Ако съответният документ е публикуван в Държавен вестник или може да бъде посочен достоверен източник на публична информация, документът не се прилага, а само се посочва източникът;
 • Устройствен правилник или друг правилник за дейността, устав или други правила, уреждащи осъществяваните дейности и начинът на финансирането им.

Горепосочените документи могат да бъдат представени в един екземпляр от допустимите кандидати по т. 3.1.1, като са валидни за всички проектни предложения, в които кандидатът участва като базова или партньорска организация по конкурси от текущата година. Одобрените за финансиране кандидати, преди да сключат договора, следва да представят като доказателства, в случай че осъществяват дейности от икономически и неикономически характер, тези два вида дейности, както и средствата и разходите за тях, да могат да бъдат ясно разграничени, следните документи:

 • Годишен финансов отчет на кандидата за последната приключила финансова година към датата на представяне на документа (вкл. годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, за кандидатите, които го съставят);
 • Информационен източник, свързан с водената от кандидата стопанска отчетност, от който може да се проследи за кои дейности (стопански и нестопански) се използват съответните активи на кандидата;
 • Годишна данъчна декларация с входящ номер от Национална агенция за приходите (НАП) на кандидата за последната приключила финансова година към датата на представяне на документа.

В случай, че кандидатите не докажат горното декларирано обстоятелство, с тях няма да бъде сключен договор. Ако една организация участва като базова или партньорска организация с повече от едно проектни предложения, тя подава тези документи само в един екземпляр.

В случай, че с кандидата бъде сключен договор, той ще поеме договорно задължение придобитото с финансирането по проекта оборудване да бъде използвано само за неикономическите дейности: образование за повече и по-добре квалифицирани човешки ресурси; осъществяване на независими изследователски и развойни дейности за повече знания и по-добро разбиране, включително изследователски и развойни дейности в сътрудничество с други организации по т. 3.1.1.; широко разпространение на резултатите от изследователската дейност при неизключителни и недискриминационни условия.

 

8.           Критерии за допустимост на проектните предложения

По настоящата процедура са допустими за финансиране само кандидати, чиито проектни предложения допринасят за развитието на поне една от областите, посочени в т. 1.1.

По настоящата процедура могат да се предлагат само проекти за фундаментални научни изследвания.

 

9.           Критерии за недопустимост на проектните предложения

По настоящата процедура за конкурс са недопустими проектни предложения:

 • включващи дейности, които вече са финансирани от други източници
 • които не включват фундаментални научни изследвания.
 • които включват дейности, чието изпълнение е стартирало преди подписването на договора за финансиране на проекта по настоящата процедура.

Ако в хода на конкурса се установи, че еднакви дейности са включени в две или повече проектни предложения, и проектните предложения попадат в групата, предложена за финансиране, само проектното предложение, получило по-висока оценка може да бъде финансирано.

Поканата се публикува в централен ежедневник и на интернет страниците на Министерство на образованието и науката и Фонд „Научни изследвания“.

Пълната информация за конкурса и процедурите за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“.

http://www.fni.bg

 

Документи за кандидатстване:

Насоки за кандидатстване

Административно описание на проекта/Формуляр

Administrative description of the project

Научно описание на проекта/Формуляр

Scientific description of the project

Финансов план на проекта - проекти Тип 1

Financial plan for the project - Type 1 project

Финансов план на проекта - проекти Тип 2

Financial plan for the project - Type 2 project

Работна програма

Work programme

Научна биография на ръководител или член на научния колектив

Curriculum vitae of the member of the research team

Декларация във връзка с т. 3.1.1. от Насоките на Конкурса

Декларация във връзка с т. 3.1.2. от Насоките на Конкурса

Декларация във връзка с чл. 46, ал. 3 от ПФНИ и т. 3.2.1 от Насоките на Конкурса

Декларация от членовете на колектива във връзка с т. 3.2.1. от Насоките на Конкурса и лични данни

Декларация - лични данни от ръководител на базова/партньорска организация

Declaration Personal data

Заявление по чл. 48, ал. 4 от ПФНИ

Допълнителни документи:

Проект за договор

Приложения към договор

Технически указания за подаване на проектно предложение

Заповед

Комплект документи като архив

 

В съответствие с чл. 50, ал. 1, на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпроси ще бъдат приемани по електронна поща на адрес: fni-konkursi@mon.bg

 

Забележка: Преди изпращане на въпрос, моля, запознайте се с документите по конкурса и с публикуваните въпроси и отговори по конкурса. Ако постъпят въпроси, отговори на които вече са публикувани, те няма да бъдат разглеждани.

 

*************Въпроси и отговори*************