Мрежа от изследователски висши училища

На заседание на Министерски Съвет, проведено на 6 юли 2022 г. e приет доклад за създаване на мрежа от изследователски висши училища в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Взето е решение процеса по създаване на мрежа от изследователски висши училища в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост да се извършва чрез фонд „Научни изследвания“.

Мрежата от изследователски висши училища се състои от:

-             Софийски университет „Св. Климент Охридски“

-             Медицински университет – София

-             Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

-             Медицински университет – Пловдив

-             Технически университет – София

-             Химикотехнологичен и металургичен университет – София

-             Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Както и идентифицираните висши училища с най-голям потенциал да се превърнат в изследователски:

-             Тракийски университет – Стара Загора

-             Медицински университет – Плевен.

 

В НПВУ са предвидени почти 240 млн. лв., които трябва да влязат в изследователските висши училища до края на 2026 г. За целта всеки от тези университети трябва да представи четиригодишна стратегическа научно-изследователска и иновационна програма за развитие. ФНИ ще организира преглед и оценка на тези програми от независими оценители, ще сключи договорите с висшите училища от името на държавата и ще контролира реализацията на приетите стратегически програми.

Изследователските ВУ са разделени в четири групи, както следва:

             I-ва група: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Медицински университет – София;

             II-ра група: Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Медицински университет – Пловдив, Технически университет – София;

             III-та група: Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;

             IV-та група: Тракийския университет – гр. Стара Загора, Медицинския университет – гр.  Плевен.

Прогнозният общ бюджет на процедурата е разпределен по групи ВУ както следва:

I-ва група:  44 000 000 лв. на висше училище;

II-ра група: 28 000 000 лв. на висше училище;

III-та група:  20 000 000 лв. на висше училище;

IV-та група:  12 000 000 лв. на висше училище.

С тези пари всяко от тези девет висши училища трябва да реализира стратегическата си програма за развитие. Целта е висшите училища да повишат още повече качеството на своята научноизследователска дейност, да ускорят трансфера на технологии и да подобрят взаимодействието си с бизнеса.