Покана за участие в конкурс по програма DUT (Driving Urban Trasitions)

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в деветия съвместен конкурс по програма DUT (Driving Urban Trasitions).

В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области:

  • Positive Energy Districts 
  • 15-minute City 
  • Circular Urban Economies

Покана за кандидатстване:  https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/

Указания за подаване на проектни предложения: https://dutpartnership.eu/wp-content/uploads/2022/09/DUT-Call-2022-Call-...

DUT организира информационна онлайн среща с потенциални бенефициенти по програмата за представяне на конкурса, както следва:
Webinar DUT: 18-ти октомври 2022
Можете да се регистрирате за участие в уебинара, като последвате следната връзка: https://dutpartnership.eu/voorbeeld-pagina-2/dut-joint-call-2022-info-da...

Условия на конкурса:
Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение 3 години.
Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три европейски държави, представени от съответните финансиращи организации.

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:
Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
Крайният срок за подаване на проектни предложения на първи етап от конкурса е 21-ви ноември 2022 г.
Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 750 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 250 000 лева (за срок на изпълнение от 36 месеца). /Протокол на ИС № 26 от 30.09.2022 г./

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:

  • Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
  • Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва задължително да представят във ФНИ:

  • Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта;
  • Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта;
  • Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

Контакти за допълнителна информация:
Милена Александрова,
Фонд „Научни изследвания“,
тел: +359 884 171 363
Email: aleksandrova@mon.bg