Стартира процедурата за изпълнение на инвестиция С2.I1

Стартира процедурата за изпълнение на инвестиция С2.I1
„Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, операция „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Фонд научни изследвания открива процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост. Процедурата е в изпълнение на политиката в областта на науката на Министерството на образованието и науката и се финансира по Компонент 2 „Научни изследвания и иновации“, Инвестиция 1 (C2.I1) „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на процедурата е да се пилотира нов модел за развитие на изследователските университети, чрез финансиране създаването и реализирането на Стратегически научноизследователски и иновационни програми за развитие.

Специфичните цели на процедурата са:

• укрепването на изследователските висши училища и мрежата между тях;
• подпомагане на реализирането на научния и икономическия потенциал на районите и на страната като цяло;
• стимулиране партньорството между академичната общност и индустрията, което за първи път ще се позволи на бизнеса да има систематичен достъп до научноизследователски капацитет през целия процес на създаване на иновации и трансфера на технологии;
• подпомагането на изследователските висши училища и мрежата между тях за осигуряване на необходимите условия за повишаване на участието им в международни, европейски и национални програми, вкл. в РП „Хоризонт Европа“.

Териториален обхват
Дейностите по проектите, финансирани по процедурата, се осъществява на територията на Република България.
Срок за изпълнение на проекта:
Срок за изпълнение на одобрените проекти: до 42 месеца, но не по-късно от 30.06.2026 г. За начална дата на проекта се счита 1 януари 2023 г.

Финансови условия
Процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира при осигурено финансиране.
Общ бюджет на конкурса:
Прогнозният общ бюджет на процедурата е 236 000 000 лв., разпределен по групи ВУ както следва:
a)  I-ва група:  44 000 000 лв. на висше училище;
b)  II-ра група: 28 000 000 лв. на висше училище;
c)  III-та група:  20 000 000 лв. на висше училище;
d) IV-та група:  12 000 000 лв. на висше училище.

Минимален и максимален размер на финансирането за конкретен проект:
По процедурата не се предвижда минимален размер на финансирането за индивидуалните проекти. Максималният размер е съгласно групата, в която попада крайният получател.
Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

Условия за допустимост
Допустими кандидати
Допустими кандидати са крайните получатели посочени в проектния фиш „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, приложение П5, и решение от Протокол 28 от 6 юли 2022 г. на Министерския съвет, а именно:
1. Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
2. Медицински университет – София;
3. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;
4. Медицински университет – Пловдив;
5. Технически университет – София;
6. Химикотехнологичен и металургичен университет - София;
7. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;
8. Тракийски университет – гр. Стара Загора;
9. Медицински университет – Плевен.

Изследователските ВУ са разделени в четири групи, както следва:
I-ва група: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Медицински университет – София;
II-ра група: Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Медицински университет – Пловдив, Технически университет – София;
III-та група: Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;
IV-та група: Тракийския университет – гр. Стара Загора, Медицинския университет – гр.  Плевен.
Кандидатите по настоящата процедура са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проектното предложение и ги извършват от свое име и за своя сметка.

Допустимост на проектните предложения
По настоящата процедура са допустими за финансиране само проектни предложения, които включват Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие, представена от допустим кандидат. Указания за подготовка на Програмата са дадени в Приложение 1 от настоящата покана.

По настоящата процедура са недопустими проектни предложения:
-  включващи дейности, които вече са финансирани от други източници;
-  които не включват научни изследвания;
-  които включват дейности, чието изпълнение е стартирало преди подписването на договора за финансиране на проекта по настоящата процедура.

Указания за начина на кандидатстване, срок за подаване на документите и методика за оценка
Подаването на проектните предложения по настоящата процедура и тяхната оценка се извършва изцяло по електронен път, чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване в информационната система за МВУ:  https://eumis2020.government.bg.

Проектните пре дложения се представят до 23:59 часа на 11.11.2022 г. чрез Информационната система за Механизма ИСУН 2020. Предложенията за изпълнение на инвестиции се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

 ДОКУМЕНТИ
•  Заповед
•  Покана
•  Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на български език.
•  Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на английски език.
•  Научна програма на научните групи – форма 3.1.х (за всяка научна група на български език)
•  Научна програма на научните групи – форма 3.2.х (за всяка научна група на български език)
•  Научна програма на научните групи – форма 3.1.х (за всяка научна група на английски език)
•  Научна програма на научните групи – форма 3.2.х (за всяка научна група на английски език)
•  Декларация 1:  Декларация за неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Европейската комисия, на български език.
•  Декларация 2: Декларация за съгласие на кандидата за ползване и разпространение на обобщените данни по проекта от СНД и от НСИ, попълнена по образец, на български език
•  Декларация 3: Декларация на представляващия кандидата, попълнена по образец, на български език     
•  Декларация 4: Декларация за липса на двойно финансиране, попълнена по образец, на български език
•  Общи условия
•  Договор за финансиране
•  Декларация за нередности
•  Финансово идентификационна форма с договор 

Кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Постъпилите въпроси и отговорите се публикуват на Интернет страницата на Фонда, не по-късно от 5 дни от получаване на искането. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

>>> Въпроси и отговори във връзка с процедурата