Приключи процедурата по оценка на допустимите кандидати по Стълб 2: Създаване на мрежа от изследователски висши училища

 

Приключи процедурата по оценка на допустимите кандидати по Стълб 2: Създаване на мрежа от изследователски висши училища на Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации от компонент „Иновативна България“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Допустимите кандидати, крайни получатели са посочени в проектния фиш „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, приложение П5, и в решение от Протокол 28 от 6 юли 2022 г. на Министерския съвет, а именно:
1.         Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
2.         Медицински университет – София;
3.         Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;
4.         Медицински университет – Пловдив;
5.         Технически университет – София;
6.         Химикотехнологичен и металургичен университет - София;
7.         Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;
8.         Тракийски университет – гр. Стара Загора;
9.         Медицински университет – Плевен.

Процедурата бе обявена на 21.10.2022 г. Срокът за подаване на проектни предложения бе 11.11.2022 г. Оценката приключи на 16.12.2022 г.
Изпълнителен съвет на Фонд „Научни изследвания“ на свое заседание, проведено на 16.12.2022 г. утвърди оценителен доклад и прие РЕШЕНИЯ за предоставяне на средства по НПВУ, инвестиция „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“.