Общи сведения


 

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) има за цел да подкрепя финансово проекти и дейности за насърчаване и развитие на научните изследвания в съответствие със:

1. Европейската рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (ОВ, С 198 от 27.06.2014 г.);

2. Националната стратегия за научни изследвания;

3. Националната програма за реформи;

4. рамкови програми с определени приоритети на Европейския съюз, както и други европейски и международни инициативи;

5. Европейската и националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура.

 

Фонд „Научни изследвания” осигурява финансова подкрепа за осъществяването на научни изследвания на световно ниво и развитие на научен капацитет в Република България, свързани със:

1. създаването на нови научни знания;

2. българската история, език, култура и национална идентичност;

3. насърчаване развитието на природните, техническите, хуманитарните и обществените науки;

4. решаването на проблеми в областта на икономиката, образованието, селското стопанство, екологията, обществените процеси, човешките ресурси, сигурността, отбраната и здравето.

 

Дейността на ФНИ се осъществява чрез финансиране на национални научни програми и проекти за научни изследвания във висшите училища и научните организации в Република България, следвайки международно признатите стандарти и отчитайки съществуващия национален научен потенциал и обществените нужди и приоритети.

Фондът, със съдействието на Министерството на образованието и науката, работи в координация с другите институции, финансиращи научни изследвания. ФНИ участва в подготовката и изпълнението на програмите, определени в бюджета в програмен формат на Министерството на образованието и науката в съответствие с указанията на министъра на образованието и науката. Финансовото стимулиране на научните изследвания се осъществява по начин, който гарантира ефективност и прозрачност на разходването на публичните средства.

Годишната оперативна програма за дейността на Фонда се изготвя в съответствие с програмата в приетия от Министерския съвет годишен доклад по чл. 7 от Закона за насърчаване на научните изследвания и с Дългосрочния план за работа и развитие на Фонда за програмния период.