Структури

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

Управител на Фонд „Научни изследвания“: проф. дхн Юрий Кълвачев
e-mail:   kalvachev@mon.bg

мобилен тел: 0886 606 098

 

 

СЪСТАВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

Председател на изпълнителния съвет: Проф. Желю Дечев Владимиров, дикн
Заместник-председател на изпълнителния съвет: Проф. д-р Вилма Петкова Стоянова

Членове:
Чл.-кор. проф. Илза Константинова Пъжева, дбн
Акад. дмн Веселин Дренски, дмн
Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева
Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева
Проф. д-р Стефан Сивков
Проф. д-р инж. Пламен Петков
Доц. д-р Божин Божинов
Проф. д-р Олимпия Роева
д-р Милена Петкова Дамянова - представител на МОН
Секретар: доц. д-р Боряна Хаджиева

Мандат на Изпълнителния съвет на ФНИ: 5.09.2021 г. - 4.09.2025 г.

 

Състави на постоянните научно-експертни комисии

1. Постоянна научно-експертна комисия по Биологически науки:
Проф. д-р Людмил Пенюв Кирацов - Председател
Проф. д-р Виолета Борисова Великова
Доц. д-р Теодора Гичева Данева
Проф. дбн Стефка Германова Танева 
Проф. д-р Снежана Михайлова Грозева
Секретар на ПНЕК: Олга Рахнева

2. Постоянна научно-експертна комисия по Математически науки и информатика
Проф. дфн Катя Желева Вутова – Председател
Проф. д-р Мария Димитрова Дачева 
Проф. д-р Николай Иванов Янков  
Доц. д-р Тодорка Герасимова Александрова 
Проф. д-р Красимир Тодоров Георгиев 
Секретар на ПНЕК: Роза Кондова

3. Постоянна научно-експертна комисия по Медицински науки
Проф. Дамянка Петева Гетова- Спасова, дм, дмн - Председател
Доц. д-р Параскев Тодоров Недялков 
Проф. д-р Стойчо Димитров Стоев, двмн
Доц. д-р Любомир Асенов Дурмишев, дм
Проф. Иванка Истилианова Димова, дм
Проф. д-р Иванка Милошева Цаковска 
Секретар на ПНЕК: Олга Рахнева

4. Постоянна научно-експертна комисия по Науки за Земята
Проф. д-р Христина Георгиева Василева - Председател
Доц. д-р Александър Кирилов Здравков
Проф. дн Николай Георгиев Бонев
Проф. д.фз.н.Наталия Андреева Килифарска
Проф. д-р Илияна Аспарухова Бончева
Секретар на ПНЕК:  Милена Филипова

5. Постоянна научно-експертна комисия по Обществени науки
Проф. д.ик.н. Соня Варадинова Милева-Божанова – Председател
Доц. д-р Аделина Проданова Миланова
Проф. д-р Елка Славчева Василева
Доц. д-р Мариана Матеева Петрова
Проф. Валентина Георгиева Миленкова 
Секретар на ПНЕК: Милена Филипова
 
6. Постоянна научно-експертна комисия по Селскостопански науки
Доц. Самир Изетов Наимов, дн - Председател
Доц. д-р Величка Гочева Гочева 
Акад. Атанас Иванов Павлов
Проф. Вилиана Маринова Василева 
Проф. Лилян Крумов Сотиров, дн 
Секретар на ПНЕК: Роза Кондова
 
7. Постоянна научно-експертна комисия по Технически науки
Проф. д-р Огнян Любенов Бумбаров – Председател
Проф. д-р Олимпия Николаева Роева
Проф. д-р Иван Михайлов Нишков
Доц. д-р Валентина Минкова Семкова
Проф. д-р Румен Златев Янков
Секретар на ПНЕК: д-р Милена Александрова
 
8. Постоянна научно-експертна комисия по Физически науки
Проф. дфзн Румен Василев Ценов - Председател
Проф. д-р Димана Илиева Назърова 
Доц. д-р Тодор Стефанов Петров 
Доц. д-р Юлия Любомирова Генова
Доц. д-р Мартин Василев Иванов
Секретар на ПНЕК: доц. д-р Боряна Хаджиева
 
9. Постоянна научно-експертна комисия по Химически науки
Проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски – Председател
Доц. д-р Даниела Богданова Карашанова
Доц. д-р Веляна Георгиева Георгиева
Доц. д-р Нина Димитрова Димчева
Доц. д-р Даниела Симеонова Цекова
Секретар на ПНЕК: доц. д-р Боряна Хаджиева
   
10. Постоянна научно-експертна комисия по Хуманитарни науки
Проф. дфн Маргарита Захариева Младенова - Председател
Проф. д-р Лора Емилова Тасева
Проф. д-р Радослав Димитров Радев
Проф. д-р Симеон Евстатиев Евстатиев
Доц. д-р Румелина Илиева Василева
Секретар на ПНЕК: Камелия Янева

върни ме в началото