Конкурс " Българска научна периодика - 2014"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
КОНКУРС „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА” - 2014 г.

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Цели на конкурса

Целта на конкурса е да стимулира и подпомогне разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването на рецензирани български научни списания.

2. Общ размер на финансовите средства

Предварителен бюджет на конкурса за 2014 г.: 485 000 лв.

3. Продължителност

Обявяване на конкурса: 26.08.2014 г.

Краен срок за подаване на предложенията: 14.10.2014 г.

Срок за определяне на бенефициентите: 14.11.2014 г.

Срок за изпълнение на проектите: 12 месеца.

II.ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ

В настоящит конкурс ще се прилагат правилата за минимална държавана помощ, по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Общият размер на помощта de minimis, предоставяна във всяка държава членка на едно и също предприятие, не надхвърля 200 000 EUR за лериод от три бюджетни години.

"Предприятие" е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извъзшва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организацис ината си форма.

За целите на на Регламент 1407/2013 „едно и също предприятие“ означава всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружници те в друго предприятие;

б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете яа административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие;

в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спряло друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;

г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акцион|ери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.

Предприятие, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в алинея първа, букви а) - г), посредством едно или няколко други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие.

Всички кандидати попълват Декларация по образец, с която декларират получавали ли са други минимални помощи през последните три години и в какви размери. Примерен образец на такава декларация може да се намери на сайта на отдел „Държавни фомощи” на МФ.

1. Допустимост на кандидатите

В конкурса могат да участват юридически лица, чрез своите редакционни колегии, които редовно издават рецензирани български научнисписания.

2. Допустимост на разходите

Средствата, отпуснати от ФНИ, могат да бъдат изразходвани за:

  • консумативи;
  • предпечатна подготовка;
  • печат;
  • книговезка обработка; 
  • разходи за труд (набор, печат и подвързване).

 III.РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАЛИЯ”

Минималният размер на финансирането от Фонд „Научни изследвания” з|а проект за българска научна периодика е 5000 лв.

Максималният размер на финансирането от Фонд „Научни изследвания” за проект за българска научна периодика е 12 000 лв.

Подаване на проектнитепредложения

Проектните предложения се подават на две хартиени копия на формуляра за кандидатстване на български език с оригинални подписи и печати и на електронен носител. Те се представят до 17.00 ч. на 14.10.2014 г. на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 239 Б, ет.З, Фонд „Научни изследвания”.

Документи: