Общи условия

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР „РЕГИСТЪР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ВЪВ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

  

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Част

Наименование

 

 

 

1

Решение за откриване на процедура

 

2

Обявление за поръчка

 

3

Указания към участниците за участие в процедурата

 

4

Пълно описание на обекта на поръчката и методика за оценка

 

5

Техническа спецификация

 

А

Образец на оферта

 

Б

Образец на предложение за изпълнение на поръчката

 

В

Образец на ценово предложение

 

Г

Проект на договор

 

Д

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и 3 и ал.2, т.1 и 3 от ЗОП

Е

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗОП

Ж

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП

 

З

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Част З

 

Фонд „Научни изследвания”

 

 

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

 

Участникът в процедурата:

1.следва да представи документи и информация удостоверяващи неговия статут;

2. трябва да има платена гаранция за участие.

3.Участникът следва да има общ оборот от дейността си за последните три финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) в размер на минимум 1 000 000 лева (един милиона) или еквивалента на сумата в съответната валута общо за трите години.

4.Участникът следва да има оборот от дейност, еднаква или сходна с предмета на поръчката за последните три финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) в размер на минимум 750 000 лева (седемстотин и петдесет хиляди лева) или еквивалента на сумата в съответната валута общо за трите години.

Под сходен предмет на настоящата обществена поръчка се разбира: анализ на изискванията за разработка на информационни системи, проектиране и разработка на информационни системи, внедряване на информационни системи, съпътстващо обучение за работа с информационни системи.

5. трябва да притежава валиден сертификат, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, удостоверяващ съответствието на система за управление на качеството на участника с ISO 9001:2008 или еквивалент, съгласно предмета на поръчката. Това изискване се доказва със заверено копие от участника на валиден към датата на подаване на офертата сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, съгласно предмета на поръчката.

6. трябва да притежава валиден сертификат, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, удостоверяващ съответствието на система за управление на качеството на участника с ISO 27001:2005или еквивалент. Това изискване се доказва със заверено копие от участника на валиден към датата на подаване на офертата сертификат за въведена система за управление на информационната сигурност ISO 27001:2005 или еквивалентен.

7. трябва да притежават сертификат за внедрена система за управление на услуги по ISO 20000-1:2011 или еквивалентен. Това изискване се доказва със заверено копие от участника на валиден към датата на подаване на офертата сертификат за въведена система за управление на услуги по ISO 20000-1:2011 или еквивалентен.

8. следва да отговаря на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2и 5 от ЗОП;

9. трябва да е закупил документация за участие в процедурата.

10. следва да представи списък по чл.56, ал.1 т.12 от ЗОП.

 

II. Подготовка на офертата

 

II.1. Участникът трябва да проучи всички указания, образци, условия и спецификации в настоящата документация.

II.2. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в решението и обявлението за участие в процедурата, настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

II.3. Всеки участник може да представи само една оферта за участие в процедурата.

II.4. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

II.5. Офертата се подписва от законния представител на Участника или от изрично упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника. Всички страници се подписват от лицето или лицата, подписващи офертата.

II.6.Цените посочени от участника, трябва да бъдат в български лева без включен ДДС и да включват всички разходи.

II.7. Цената на продукта e окончателна и не подлежи на промяна.

II.8. Всички разходи по изработването и представянето на офертата са за сметка на участниците.

II.9. Оферта от участника, представена в запечатан непрозрачен плик, който съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

9.1 Плик №1 с надпис “Документи за подбор”, в който се поставят изискваните от Възложителя документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съгласно чл. 5 във връзка с чл. 56 от ЗОП,а именно:

9.1.1. Оферта, изготвена в съответствие с образеца от документацията за участие (Образец-А).

9.1.2. Документ и информация за доказване на изискванетокъм участника:

9.1.2.1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – когато участника е юридическо лице или едноличен търговец, вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията;

9.1.2.2. копие от личната карта – когато участника е физическо лице

9.1.2.4. документ, еквивалентен на документите по т. 9.1.2.1, издаден от съдебен или административен орган на държавата, в която е установен – когато участника е чуждестранно юридическо лице (закона на държавата, в която участникът е установен, се определя по смисъла на § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗОП)

9.1.2.5. нотариално заверен договор за създаване на обединение - когато участникът е обединение, което не е юридическо лице (в тези случаи, на основание чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, в обявлението за обществената поръчка е записано изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът – обединение на физически и/или юридически лица, бъде определено за изпълнител на обществената поръчка).

9.1.3. Документ за внесена гаранция за участие;

9.1.4. Документи и информация за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника по чл. 50 от ЗОП: Като доказателство за изпълнение на изискването, участникът следва да представи следните документи, отнасящи се до неговия финансов капацитет:

9.1.4.1. Декларация за общия оборот и за оборота, които са обект на поръчката, за всяка една от последните три години /2011, 2012 и 2013 г./;

9.1.4.2. Годишен финансов отчет (счетоводен баланс, отчет за приходите и радходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал) за 2011г. и 2012г и 2013 год.., заверен от регистриран одитор в случаите, когато това се изисква от Закона за счетоводството – заверено от участника копие, или еквивалентен документ (за участниците които не са регистрирани съгласно българското законодателство);

Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ;

 

9.1.5.Документи и информация за доказване на техническите възможности и квалификация на участника по чл.51 от ЗОП:

9.1.5.1. Списък на основните договори, изпълнени през последните три години /2011, 2012 и 2013г/, включително стойностите, датите и получателите, както и кой/кои от договорите са по ЗОП, придружен от препоръки за добро изпълнение /заверени от участника копия/;

9.1.5.2. Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, придружен с данни и документи за тяхното професионално образование и квалификация, и сертификати за преминати квалификационни курсове /заверени от участника копия/;

9.1.5.3. Кандидата следва да разполага със следните ресурси за изпълнение на пърачката. За предложените експерти, ангажирани с изпълнение на поръчката да гарантира наличност и ангажираност през периода на договора, като горното се удостоверява с декларация. В екипа на участника трябва да бъдат включени най-малко следните експерти:

- ръководител на проект /минимум един/ с висше образование, образователно-квалификационна степен «магистър» в областите «Технически науки», «Природни науки», «Математика и информатика» или «Социални, стопански и правни науки», професионално направление «Икономика». Най-малко 5 години практически опит в разработка на софтуерни системи.

- бизнес аналитик /минимум един/ с висше образование, образователно-квалификационна степен «магистър» в областите «Технически науки», «Природни науки», «Математика и информатика» или «Социални, стопански и правни науки». Най-малко 5 години практически опит в бизнес анализ за разработка на уеб базирани информационни системи. Уастие в най-малко 1 успешно завършен проект, включващ анализ на изискванията за разработка на уеб базирани информационни системи.

- системен архитект /минимум един/ с висше образование, образователно-квалификационна степен «магистър» в областта на информационните технологии. Най-малко 5 години практически опит в проектиране на софтуерни архитектури и изграждане на разпределени и многослойни информационни решения с предлаганите технологии. Участие в най-малко един успешно завършен проект, включващ проектиране на уеб базирана информационна система с предлаганите технологии.

- специалист база данни /минимум един/ с висше образование, образователно-квалификационна степен «магистър» в областта на информационните технологии. Най-малко 5 години практически опит в проектиране на релационни база данни. Участие в най-малко един успешно завършен проект, включващ проектиране и разработка на уеб базирани информационни системи, използващи релационни база даннни.

- експерт по качеството /минимум един/ с висше образование, образователна степен «магистър». Най-малко 5 годнши практически опит в осигуряване на качеството на разработки за уеб базирани информационни системи.

9.1.5.4. Участникът трябва да представи списък на лицата, които ще отговарят за изпълнение на поръчката. Списъкът трябва да съдържа имената на експертите, образование, придобита образователно-квалификационна степен, роля на експерта в екипа. Списъкът трябва да е придружен с професионални автобиографии, подписани от лицата , включени в списъка. В автобиографията следва да е вписана информация за участие в предходни поръчки; заверени копия от докумени, удостоверяващи образованието, професионален опит и квалификация на лицата – дипломи, сертификати, курсове, квалификации, трудови и/или служебни книжки и други.

9.1.5.5. Кратко изложение за дейността на фирмата – опитът й в доставки с обект, аналогичен на настоящата процедура и описание на нейните ресурсни и организационни възможности за изпълнение на доставките;

9.1.5.6. Заверено от участника копие на сертификат ISO 27001:2005 или еквивалент, за продукта, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, удостоверяващ съответствието на система за управление на качеството на производителя на продукта или еквивалент;

9.1.5.7. Заверено копие на сертификат, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, удостоверяващ съответствието на система за управление на качеството на участника с ISO 9001:2008 или еквивалент;

9.1.5.8. Заверено копие от участника на валиден към датата на подаване на офертата сертификат за въведена система за управление на услуги по ISO 20000-1:2011 или еквивалентен;

9.1.5.9. Участникът може да представи и други документи доказващи техническите и професионалните му възможности.

 

9.1.6. Документи и информация:

9.1.6.1. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП, съгласно приложения към документацията образец (Образец-Д).

9.1.6.2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП, съгласно приложения към документацията образец (Образец-Е).

9.1.6.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 ЗОП, съгласно приложения към документацията образец (Образец-Ж).

9.1.7. Документ и информация:

9.1.7.1. Копие на документа за закупуване на документацията за участие.

9.1.8. Документ и информация за доказване:

9.1.8.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника /в оригинал/.

9.1.9. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението напоръчката, ако се предвиждат такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. Всеки от подизпълнителите трябва да предостави необходимите документи съгласно чл. 56, ал.2 от ЗОП.

Представляващият и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация за съгласие за участие като подизпълнител /оригинал/ - по образеца приложен към документацията (Образец-З).

9.2 Плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката /на хартиен носител/, изготвено по приложения в настоящата документация образец, подписано от законния представител на участника и подпечатано от участника (образец-Б).

9.3 Плик №3 с надпис “Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника /на хартиен и магнитен носител/, изготвено по приложения в настоящата документация образец, подписано от законния представител на участника и подпечатано от участника (образец-В).

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ

 

1. Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което представлява участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица. Във вторият случай се изисква да се представи пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие за подписване на офертата и документацията;

2. Документите, за които се изисква Официален превод на български език трябва да бъдат преведени от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Списъкът на преводачите с които МВР е сключило договор е публикуван в електронния сайт на министерството.

3. Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато участникът впроцедурата предвижда участие на подизпълнители, документите от настоящите указания, се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

4. Съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП, когато участникът впроцедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите от настоящите указания, се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Участникът следва да приложи нотариално заверен договор за учредяване, с който се доказва създаването на обединението. В случай, че в договора за учредяване е определено лице/лица, които се упълномощават да представляват обединението за целите на настоящата поръчка, офертата се подписва и подпечатва от това лице/лица.

5. Съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП, когато участникът впроцедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице офертата се подава на български език, документите се представят в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представият от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Официален превод на български език се извършва от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Списъкът на преводачите с които МВР е сключило договор е публикуван в електронния сайт на министерството.

6. По образеца на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

 

IV. Комуникация между вЪзложителя и кандидатите

1. Всички комуникации и действия на възложителя и на кандидатите или участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид.

2. Кандидатът или участникът, следва да представя своите становища, мнения, въпроси и т.н., свързани с настоящата процедура само в писмен вид, с входящ номер при Възложителя.

3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

4. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата.

 

V. Подаване на офертите

 

1. Офертата -образец-А, Предложението за изпълнение на поръчката - образец -Б и ценовото предложение - образец-В, се представят в писмен вид, на хартиен носител.

2. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за участие в процедурата, преди часа и датата, посочени в същото обявление като срок за представяне на офертите.

3. Офертата следва да бъде функционално разпределена в три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика. Трите плика на офертата се поставят в друг непрозрачен плик, върху който се отбелязва името и адреса на възложителя, предмета на обществената поръчка и името и адреса за кореспонденция, тел., факс и е-mail на оферента. Всеки един от пликовете следва да има съдържание, посочено по долу :

3.1. Плик №1 с надпис “Документи за подбор”, в който се поставят изискваните от Възложителя документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съгласно чл. 5 във връзка с чл. 56 от ЗОП.

3.2. Плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката /на хартиен носител/;

3.3. Плик №3 с надпис “Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника /на хартиен носител/.

4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и обособената позиция/и за които се участва и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

5. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

6. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, същите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нeйното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника.

7. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.

8. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

9. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да извършват изменения и допълване на офертата и същите не могат да бъдат оттегляни.

 

 

VI. Изисквания и УСЛОВИЯ при гаранциите

1. Условия и размер на гаранцията за участие:

1.1. Условия на гаранцията за участие:

1.1.1. Гаранцията за участие се представя в една от формите, посочени в чл. 60, ал.1 от ЗОП, а именно:

А/ парична сума.

В случай на представяне на гаранция под форма на парична сума:

- паричната сума може да бъде внесена в брой в касата на ФОНД «НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ» или чрез банков превод по разплащателна сметка на ФОНД «НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ» В БАНКА БНБ, ЦУ, IBANBG26 BNBG 9661 3100 1317 01, BICBNBGBGSD

 

 

Б/ банкова гаранция

В случай на представяне на банкова гаранция:

- тя трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 40 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника и да съдържа условията за нейното задържане и освобождаване.

- в нея следва да бъдат посочени случаите по чл. 61, ал. 1 от ЗОП, в които СБАЛО “Проф. Б. Бойчев” ЕАД ще упражни правото си на задържането й.

- следва да бъде неотменяема.

1.1.2. Възложителят освобождава гаранциите за участие, когато не е налице някое от условията за задържане, посочени в чл. 62, ал. 1 от ЗОП:

а) на отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

б) на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

1.1.3. Участникът, е необходимо:

а) в случай на представяне на гаранция под формата на парична сума, да посочи в офертата си банковата сметка, по която да му бъде преведена сумата от гаранцията, при освобождаването й по банков път.

б) в случай на представяне на банкова гаранция, да се яви в Счетоводството на болницата за получаване на оригинала й в сроковете по чл. 62, ал. 1 от ЗОП, когато са налице условията за освобождаването й.

1.1.4. Възложителят има право:

а) в случаите по чл.61, ал.1 от ЗОП да задържи гаранцията за участие, когато е представена под формата на парична сума;

б) в случаите по чл.61, ал.2 от ЗОП да пристъпи към упражняване на правата по нея, когато участникът е представил банкова гаранция.

1.2. Размерът на гаранцията за участие в обществената поръчка поръчка е за обособени позиции, както следва: 2 500 ЛВ. /две хиляди и петстотин лева /.

2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:

2.1. Условия на гаранцията за изпълнение на договора:

2.1.1. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от формите, посочени в чл. 60, ал.1 от ЗОП, а именно:

А/ парична сума.

- В случаите на представяне на гаранция под форма на парична сума, тя може да бъде внесена в брой в касата на ФОНД «НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ» или чрез банков превод по разплащателна сметка на ФОНД «НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: БНБ, ЦУ, IBANBG26 BNBG 9661 3100 1317 01, BICBNBGBGSD

 

- Участникът следва да посочи в офертата си банковата сметка, по която да му бъде преведена сумата от гаранцията за изпълнение на договора в случаите на освобождаването й по банков път, ако той бъде определен за изпълнител.

Б/ банкова гаранция

- В случай на представяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 40 дни след изтичане срока на договора;

- следва да бъде неотменяема и безусловна;

- в нея да бъде посочено Решението на Възложителя, с което участникът е определен за изпълнител и поканен да сключи договор;

- да съдържа текст, че ФОНД «НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ» има право да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение на договора в случаите, посочени в договора.

2.1.2. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора, приложен към документацията на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

2.2. Размер на гаранцията за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 /три/ % от стойността на договора и се представя в деня на подписване на договора.

 

VII. Други УКаЗАНИЯ

 

1. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от кандидатите или участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществени поръчки, Обявлението за обществената поръчка и условията посочени в други документи от документацията за участие в процедурата.

2. Договорът за обществена поръчка се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

2.1. представи документ за регистрация като юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. В удостоверението се посочват всички данни за новосъздаденото юридическо лице. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени.

2.2. изпълни задължението по чл.47, ал.9 и чл.48, ал.2 от ЗОП, като представи документите от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП /в оригинал или нотариално заверен препис/;

2.3.представи гаранция за изпълнение на договора.

 

Пълно описание на обекта на поръчката

 

I.Предмет на обществената поръчка: ИЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР „РЕГИСТЪР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ВЪВ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

Обектът на обществената поръчка, включва:

1. Предмета на поръчката се изпълнява съгласно условията на Възложителя посочени в документацията за участие и действащите в страната стандарти и нормативни документи;

 

 

II. Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение на поръчката е 7 (седем) месеца, считано от датата на сключване на договора.

 

III.Условия и начин на плащане: Плащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура при условия, посочени в договора.

 

IV. Място на изпълнение на доставките: град София, бул. „Александър Стамболийски” № 239б, ет.4.

 

 

V. Специфичните изисквания и условията, при които следва да бъде изпълнена поръчката, са посочени в “Техническата спецификация” от документацията за участие в процедурата.

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

Наименование на участника:

 

 

Правно-организационна форма на участника: (търговското дружество или обединения или друга правна форма)

 

 

Седалище по регистрация:

 

Булстат номер:

 

Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №)

 

 

Телефонен номер:

 

Факс номер:

 

Електронен адрес:

 

Лице за контакти:

 

 

 

До

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

ОФЕРТА

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

След като се запознахме с всички документи и образци от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР „РЕГИСТЪР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ВЪВ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, заявяваме следното:

I. Желаем, да участваме в обявената открита процедура и приемаме всички условия за участие, обявени в решението за откриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата.

II.В случай, че нашата оферта бъде приета, ние ще представим в посоченото време гаранция за изпълнение на договора за сума, съобразно посочената в Решението на Възложителя за откриване на процедурата.

III. Заявяваме, че при изпълнение на поръчката /ще използваме подизпълнител/ /няма да използваме подизпълнител/.

Участието на подизпълнител ще възлиза на …………..на сто от общата цена, предложена за изпълнение на поръчката /попълва се при използването но подизпълнител/.

IV. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора в законоустановения срок.

V. Задължаваме се да се явим в Счетоводството за получаване на оригинала на представената от нас банкова гаранция за участие в конкурса, в сроковете по чл. 62 от ЗОП, когато са налице условията за нейното освобождаване.

*Попълва се в случаите на представяне на гаранция за участие под формата на банкова гаранция.

VI. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, желаем сумата на представената от нас гаранцията за изпълнение на договора, в случаите когато тя подлежи на освобождаване, съгласно договора, да бъде преведена по следната банкова сметка: Банка…………..…………………...…………..,

IBAN……………………….………., BIC………………………………....

*Попълва се в случаите на внасяне на гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума.

 

Правно обвързващ подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Наименование на кандидата

__________________________

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

 

Надлежно упълномощен да подпише тази оферта от името на ................................

…………………………………………………………………………………………...

/попълва се в случай на упълномощаване/

Приложения: Като неразделна част към настоящата оферта, са приложени следните документи.

Списък на документите, съгласно чл. 56 от зоп:

 

 

 

 

 

3.

 

4.

 

……

 

 

 

 

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

 

______________________ (Име и Фамилия)

______________________ (Длъжност на управляващия дружеството на кандидата)

 

 

Предложение за изпълнение на открита процедура за

възлагане на обществена поръчка

 

С предмет:ИЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР „РЕГИСТЪР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ВЪВ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

След като се запознахме с условията и изискванията за изпълнение на доставката, предмет на поръчката, посочени в Пълното описание на обекта на поръчката и Техническата спецификация на Възложителя, заявяваме следното:

1. Нашата оферта е със срок на валидност 120 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

2. Приемаме следния начин на плащане – отложено, от доставката срещу издадена фактура по нашата банкова сметка - Банка ………………………………….., IBAN ……………………………………………………., BIC ………………………………....

3. Приемаме да изпълняваме обекта на поръчката в срок от ………………. от датата на сключване на договора.

 

 

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

 

______________________ (Име и Фамилия)

______________________ (Длъжност на управляващия дружеството на кандидата)

 /наименование на участника/

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

 

 

 

/изписва се пълния обекта на поръчка/

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочения обект на поръчка, представяме Ви нашето ценово предложение, както следва:

 

 

 

 

 

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

 

 

Дата ______________ г.

 

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

 

_____________________ (Име и Фамилия)

 

_____________________ (Длъжност на управляващия дружеството на участник

 

  

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП

(попълва се от участник, вкл.подизпълнител, когато се предвижда такъв)

 

Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/ а лична карта №. . ………….., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата на издаване) от МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на издаване), с адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес)

представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (наименование на юридическото лице, на ЕТ)

със седалище и адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , с ЕИК …………………./ БУЛСТАТ. . . . . . . . . . . . . . . . . .

в качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (посочва се длъжността на представляващия),

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ представляваното от мен юридическо лице:

 

1. не е обявено в несъстоятелност;

2. не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. Дейността му не е под разпореждане на съда и не е преустановена.

4. има/няма(зачертава се ненужното) парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

5.има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за които с акт на компетентен орган е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която съм установен(този текст се зачертава, ако юридическото лице е декларирало по т. 4, че няма задължения).

 

 

гр.: …………… ДЕКЛАРАТОР:

Дата: …………. (подпис)

 

 

Забележка:Съгласно чл. 23, ал. 3 от ППЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаването на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП

 

(попълва се от участник, вкл. подизпълнител, когато се предвижда такъв)

 

Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/ а лична карта №. . ………….., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата на издаване) от МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на издаване), с адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес)

представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (наименование на юридическото лице, на ЕТ)

със седалище и адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , с ЕИК …………………./ БУЛСТАТ. . . . . . . . . . . . . . . . . .

в качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (посочва се длъжносттта, съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП),

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

 

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която упражнявам или съм упражнявал професията или дейността.

 

гр.: ……………… ДЕКЛАРАТОР: ……………

дата: …………….. (подпис)

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

 

(попълва се от участник, вкл. подизпълнител, когато се предвижда такъв)

 


Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/ а лична карта №. . ………….., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата на издаване) от МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на издаване), с адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес)

представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (наименование на юридическото лице, на ЕТ)

със седалище и адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , с ЕИК …………………./ БУЛСТАТ. . . . . . . . . . . . . . . . . .

в качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (посочва се длъжността на представляващия, съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП),

 

Д Е К Л А Р И Р А М:

 

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ................................................ ................................................................................................

(посочете наименованието на Възложителя) или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя;

2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

гр.: ……………… ДЕКЛАРАТОР: ……………

дата: …………….. (подпис) 

 

[наименование на подизпълнителя]

 

 

 

 

Наименование на поръчка:

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

 

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от с ЕГН, в качеството ми на ________________________________________ (посочете длъжността на представляващия) на (посочете наименованието на юридическото лице, на ЕТ на подизпълнителя),вписано в ............................................................................., с ЕИК/БУЛСТАТ...........…………….., със седалище и адрес на управление

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

 

Представляваното от мен .

(посочете наименованието на юридическото лице, на ЕТ, което представлявате)

 

е съгласно да участва като подизпълнител на участника

при изпълнение на

(посочете наименованието на участника, на който сте подизпълнител)

горепосочената поръчка.

 

Видовете работи, които ще изпълняваме като подизпълнител и дела им от обекта на поръчката са:

 

(избройте конкретните видове работи, които ще извършвате и дела на Вашето участие отобекта на поръчката).

 

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.

 

 

гр. : ……… Декларатор: ……….

дата: …….. (подпис)