Методика

Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата

Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта при следните показатели:

2.1. Показател 1: “Техническа оценка” (ОТ)

Техническа оценка” (ОТ) – с относителна тежест в комплексната оценка 60%.

Всеки член от комисията оценява участника по всеки от посочените в таблицата по-долу показатели с от 1 до 4 точки в зависимост от предложеното решение в Техническото предложение на участника. Поставянето на оценките по посочената скала се осъществява въз основа на експертното мнение на всеки един от членовете на комисията, което се мотивира надлежно на базата на посочените критерии за получаване на съответния брой точки, като се посочват причините (изтъкват се недостатъците и респективно преимуществата на съответното предложение, прави се анализ на съответната част на предложението и се прави логичен обоснован извод за поставената оценка).

Броят точки, даден от член на комисията по всеки показател, се получава като оценката по четиристепенната скала по показателя се умножи по съответния коефициент на тежест за показателя, посочен в таблицата по-долу.

Начинът за оценка е както следва:

За всички показатели без ОТ.7:

  • 1 точкa – Предложението на участника повтаря изискванията на Възложителя, посочени в техническото задание, без да е описан начинът за реализацията му;

  • 2 точки – Предложението на участника е в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в техническото задание и съдържа описание за реализацията им, но в него има съществени пропуски при описанието на тяхната логическа обвързаност, последователност и степен на детайлност;

  • 3 точки – Предложението на участника е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в техническото задание, но в него има несъществени пропуски при описанието на тяхната логическа обвързаност, последователност и степен на детайлност;

  • 4 точки – Предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническото задание, начинът за реализация на изискванията е представен с необходимото ниво на детайлност, логическа обвързаност и последователност. Участникът е доказал как ще постигне очаквания резултат. .

Когато комисията единодушно констатира, че предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя по някой от посочените показатели съгласно Техническата спецификация, участникът се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата.

За показател ОТ.7:

  • 1 точка – В предложената от участника методика не са анализирани всички идентифицирани от Възложителя рискове.

  • 2 точки – В предложената от участника методика всички идентифицирани от Възложителя рискове са анализирани, но оценките за вероятността и влиянието от възникване на рисковете не са реалистични и подходът за управление на рисковете не осигурява минимизиране, преодоляване и предотвратяване на дефинираните рискове.

  • 3 точки – В предложената от участника методика всички идентифицирани от Възложителя рискове са анализирани, оценките за вероятността и влиянието от възникване на рисковете са реалистични, но подходът за управление на рисковете не осигурява минимизиране, преодоляване и предотвратяване на дефинираните рискове.

  • 4 точки – В предложената от участника методика всички идентифицирани от Възложителя рискове са анализирани, оценките за вероятността и влиянието от възникване на рисковете са реалистични, подходът за управление на рисковете осигурява минимизиране, преодоляване и предотвратяване на дефинираните рискове.

 

Когато комисията единодушно констатира, че предложението на участника не представя методика за управление на риска, участникът се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата.

 

Показател

4-сте-пенна скала

Оценка по 4-сте-пенна-та скала

Коеф. на тежест

Макс. брой точки

Точки на участ-ника (ОТ)

Обос-новка на присъ-дената оценка

 

Изисквания към подхода за реализация на функционалните и нефункционални изисквания

 

 

 

 

 

 

ОТ.1

Начин на реализация на функционалностите, свързани с планиране дейността на ФНИ

4

 

3

12

 

 

ОТ.2.

Начин на реализация на функционалностите, осигуряващи поддържането на регистрите и номенклатурите

4

 

2

8

 

 

ОТ.3

Начин на реализация на функционалностите свързани с регистрация на ВНЕК и ПНЕК, организация и провеждане на конкурсите, проследяване на хода на изпълнение на договорите за изпълнение на спечелилите проекти, управление на финансовите средства

4

 

3

12

 

 

ОТ.4

Начин на реализация на функционалностите, свързани с извеждане на справочна и статистическа функционалност

4

 

1

4

 

 

ОТ.5.

Предложение за архитектура на специализирания софтуер и реализация на модула за администриране

4

 

3

12

 

 

ОТ.6

Начин на внедряване на разработения софтуер и интеграционни функционалности и миграцията на данни

4

 

1

4

 

 

 

Управление на риска

 

 

 

 

 

 

ОТ.7

Методика за управление на риска

4

 

1

4

 

 

Точките, присъдени от комисията по всеки показател, се формират като средно-аритметичната стойност, получена от точките от индивидуалните експертни оценки на членовете на комисията, по формулата:

n

ОТпокX = Σ ОTпокXчлi / n, където:

i=1

ОTпокXТочките на комисията по X-тия показател;

ОTпокXчлi – Точките на i-тия член на комисията по X-тия показател ;

n = общ брой на членовете на комисията.

Абсолютната (ненормирана) оценка на комисията на техническото предложение на участника се определя по формулата:

n

ОТабсолютна = Σ ОTi / 56 , където:

i=1

ОTiОценката на комисията на i-тия показател (в точки);

ОТабсолютна – Абсолютна (ненормирана) оценка на участника (в точки);

n = 7 – общ брой на показателите;

56 – максималният общ брой точки.

Оценката на участника се преизчислява (нормира) до 100 точки по следната формула:

ОT = ОTабсолютна/ ОTмаксимална абсолютна * 100 , където:

ОТ – Окончателната техническа оценка (нормирана) на участника;

ОТабсолютна – Абсолютна (ненормирана) оценка на участника;

ОTмаксимална абсолютна– Абсолютната (ненормирана) оценка на участника, получил максималната абсолютна (ненормирана) оценка.

При изчисляването на всички стойности по горепосочените формули, резултатите се закръгляват до третия знак след десетичната запетая.

2.2. Показател 2: “Финансова оценка” (ОЦ)

Оценката има тежест 40% от общата оценка и се изчислява по следната формула:

ОЦ =100 * (Цмин /Ц), където

Цмин е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката;

Ц е общата цена за изпълнение на поръчката, предложена от участника.

ОЦ се закръглява до третия знак след десетичната запетая.

Максималната стойност на ОЦ е 100 точки.

2.3. Комплексна оценка (КО)

Комплексната оценка на участника се изчислява по следната формула:

КО = 0,60 * ОТ + 0,40 * ОЦ

КО се закръглява до третия знак след десетичната запетая.

Максималната стойност на общата оценка КО е 100.

Комисията по оценката на офертите на основание получените оценки за всеки участник, попълва таблицата за оценка.

Офертата получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

Забележка:

*Знакът „*” между скобите във формулите е знак за аритметично умножение.

*Знакът „/” между скобите във формулите е знак за аритметично деление.