Техническо задание

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ИОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНСОФТУЕР „РЕГИСТЪР ЗАКАНДИДАТСТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ВЪВ ФОНДНАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

1Възложител

Фонд „Научни изследвания“ е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити къмминистъра на образованието и науката.

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) има за цел да подкрепя проекти и дейности занасърчаване на научните изследвания, съобразени с ратифицирани рамкови програмис определени приоритети на Европейския съюз, както и със „Стратегията за развитиена науката в България” до 2020 г .

ФНИ насърчава научните изследвания като:

 • подпомага финансово научните организации и висшите училища на базатана проектно-програмно финансиране;

 • финансира проекти, разработки и демонстрационни проекти в определенитеот Фонда научни направления;

 • финансира проекти, разработки и демонстрационни проекти на млади учени.

2Обект и цели

Обект на поръчката е разработка, внедряване и хостване на информационна системана фонд „Научни изследвания“.

Основната цел на проекта е да се осигури информираност, публичност и прозрачностза дейността на фонда по отношение на планирането, организирането и провежданетона конкурси за финансиране на научноизследователски проекти, определени вгодишната оперативна програма на фонда.

Специфичните цели на проекта са:

 • Автоматизиране на дейностите по основните бизнес процеси:

  • Регистриране на научно-експертни комисии;

  • Планиране на дейността;

  • Организиране и провеждане на конкурсите;

  • Проследяване на хода на изпълнение на договорите за изпълнение наспечелените проекти;

  • Управление на финансовите средства;

  • Поддържане на връзка с Националния регистър по Закона заНасърчаване на научните изследвания;

  • Наблюдение на дейността на фонда чрез генерирането на различнисправки;

  • Публикуване на информация за проекти в публичното интернетпространство.

 • Преминаване от съхранение на информация във вид на файлове въвфайловата система към единно съхранение, управление и използване наинформацията.

3Обхват на дейностите

3.1Планиране

В тази дейност Изпълнителят трябва да изготви план за управление иизпълнение на проекта. Планът трябва да съдържа като минимум следнатаинформация:

 • Описание на методологията за управление на проекта;

 • Организация на изпълнението – структура на проектния екип, изисквани ресурсиот страна на Възложителя (технически, човешки и др.), необходими зареализацията, механизми за контрол и отчетност;

 • Детайлен график за изпълнение на проекта и начин за отчитане и контрол;

 • Процедури за управление на риска, качеството и промените.

3.2Анализ и проектиране

В тази дейност Изпълнителят трябва да извърши детайлен бизнес и системен анализна бизнес процесите и изискванията, в съответствие със заложения в т.4 обхват.

В резултат от дейността Изпълнителят трябва да изготви детайлна функционална итехническа спецификация на системата, съдържаща като минимум следнатаинформация:

 • Детайлни функционални изисквания;

 • Описание на бизнес процесите и функциите в системата;

 • Подробно описание на потребителите (основни роли, идентифицирани запотребителите, съобразно бизнес-функциите, които реализират ивзаимодействията със системата);

 • Детайлни сценарии на използване на системата;

 • Описание на справочна функционалност;

 • Мерки за осигуряване на сигурност;

 • Нефункционални изисквания към системата;

 • Логическа архитектура на системата;

 • Логически модел на базата данни;

 • Описание на потребителската работна среда и технологичната платформа;

3.3Разработка

В тази дейност Изпълнителят трябва да разработи приложния софтуер, в съответствиесъс детайлната функционална и техническа спецификация на системата.

В резултат от дейността Изпълнителят трябва да изготви:

 • Спецификация на тестове за приемане;

 • Потребителска документация за работа със системата;

 • План за внедряване;

 • План за обучение;

3.4Тестове за приемане

В тази дейност Изпълнителят трябва да удостовери, че разработения приложен софтуер покрива всички заложени функционални и нефункционални изисквания, посредством изпълнение на тестовете, описани в спецификацията на тестове за приемане.

Изпълнителят следва да отстрани всички открити грешки и дефекти на системата, като

преработените функционалности са обект на повторни изпитания.

В резултат от дейността Изпълнителят трябва да предаде:

 • Резултати от приемателните тестове;

 • Изходния код на разработената система;

 • Описание на физическия модел на базата данни.

3.5Обучение

В тази дейност Изпълнителят трябва да проведе обучение на 5 обучаващи за работасъс системата.

Изпълнителят трябва да осигури учебна зала, оборудвана с компютър за всекиобучаем и учебни материали.

Обучението трябва да включва теоретична и практическа част.

3.6Внедряване

В тази дейност Изпълнителят трябва да извърши внедряване на системата в реалнаексплоатация.

Изпълнителят трябва да предостави подходяща хостинг среда, в която системата дабъде инсталирана и конфигурирана за реална експлоатация.

4Технически изисквания и спецификации

4.1Нормативна уредба

Изпълнителят трябва да отчете изискванията на минимум следните нормативни идруги документи:

 • Закон за насърчаване на научните изследвания (ЗННИ);

 • Правилник на Фонд „Научни изследвания“;

 • Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020.

4.2Функционални изисквания

Информационната система на фонд „Научни изследвания“ трябва да бъдецентрализирана уеб-базирана и да включва публична портална част.

С изключение на публичната портална част, системата трябва да е достъпна само заслужители на фонд „Научни изследвания“.

Публичната портална част трябва да е достъпна за всички интернет потребители.

4.2.1Поддръжка на номенклатури и регистри

Системата трябва да осигури функционалност за поддръжка на минимум следнитеноменклатури и регистри:

 • Научни области;

 • Научни направления;

 • Регистър на научно-експертни комисии – системата трябва да предоставивъзможност за вписване и поддържане на данни за създадени научно-експертни комисии по съответните научни области. Комисиите трябва да сеподдържат в съответен вид (постоянни и временни), за определенонаправление, като трябва да се следи и времето през което са активни.

 • Регистър „Оценители“ – системата трябва да предостави възможност завписване и поддържане на данни за националните и международнинезависими оценители;

 • Регистър „Образци на документи“

 • Други.

4.2.2Планиране на дейността

На първо място системата трябва да предостави възможност за вписване иподдържане на информация за основните елементи от Национална стратегия заразвитие на научните изследвания 2020, като приоритетните области и направления.

Всяка година фондът изготвя годишна оперативна програма за дейността си заследващата календарна година, която се утвърждава от министъра на образованието,и науката. Системата трябва да предостави възможност за вписване и поддържане наинформация от утвърдените годишни оперативни програми за дейността на фонда,включваща:

 • броя и тематичните цели на конкурсите, които ще осигуряват изпълнението нацелите и мерките, заложени в програмата в приетия от Министерския съветгодишен доклад;

 • срок за откриване на всеки конкурс;

 • общата максимална сума за финансиране на всеки конкурс;

 • максималния срок за изпълнение на проектите във всеки конкурс;

 • показатели за отчитане и оценка на изпълнението на годишната оперативнапрограма;

 • видовете базови организации, които могат да кандидатстват.

Годишната оперативна програма може да бъде актуализирана в рамките набюджетната година. За целта в системата трябва да бъде разработенафункционалност осигуряваща запазване на променените данни по програмата въввремето – версии. Отделно системата трябва да допуска и нанасяне на корекции, вслучай на допуснати технически грешки при вписване/промяна на информацията.

В системата трябва да бъде разработена подходяща функционалност за извеждане наинформацията от годишните оперативни програми в публичната портална част,включително промените извършвани в рамките на бюджетната година. За целтасистемата трябва да предостави възможност за работа в режим „чернова“ доокончателното вписване/промяна на информацията, и след потвърждение, систематаследва автоматично да изведе в порталната част актуалната информация отоперативната програма.

4.2.3Регистриране на научно-експертни комисии

4.2.3.1Постоянни научно-експертни комисии

В съответствие с правилника на ФНИ, постоянните научно-експертни комисии (ПНЕК)извършват анализ и оценка на изпълнението на междинните етапи на финансиранитеконкурсни проекти и на окончателните резултати на завършенитенаучноизследователски проекти. Постоянните научно-експертни комисии се създаватпо една или повече научни области. В състава на ПНЕК се включва председател,заместник-председател и членове. Системата трябва да предостави възможност завписване и поддържане на актуална информация за постоянните научно-експертникомисии по научни области, включително и техните членове.

В системата трябва да бъде разработена подходяща функционалност за извеждане наинформацията за ПНЕК в публичната портална част.

Всеки член на ПНЕК трябва да достъпва системата с потребителско име и парола,предоставящи му достъп само до информация и функционалности свързани с анализ иоценка на изпълнението на междинните етапи на финансираните конкурсни проекти ина окончателните резултати на завършените научноизследователски проекти.

4.2.3.2Временни научно-експертни комисии

Временни научно-експертни комисии (ВНЕК) се създават за организиране надейността по оценяване и класиране на научните проекти в рамките на определенконкурс.

ВНЕК се създават по съответните приоритетни направления или научни областина обявените конкурси, като за едно и също приоритетно направление или научнаобласт в различни конкурси в рамките на една конкурсна сесия се създава еднавременна научно-експертна комисия. За конкурси, в които няма определеноприоритетно направление или научна област, може да бъде създадена еднавременна научно-експертна комисия.

Научно-експертните комисии са в състав от 5 до 11 членове.

Системата трябва да предостави възможност за вписване и поддържане наинформация за създадените ВНЕК по съответните приоритетни направления илинаучни области на обявените конкурси. Всеки член на ВНЕК трябва достъпвасистемата с потребителско име и парола, предоставящи му достъп само доинформация и функционалности свързани с дейността по оценяване и класиране нанаучните проекти в рамките на конкурса, за който са създадени.

4.2.4Организиране и провеждане на конкурсите

Системата трябва да предостави възможност за управление на процеса поорганизиране и провеждане ма конкурсите, вкл. оценяване на проектните предложениякато показва статуса на проектното предложение в даден момент.

Организирането и провеждането на конкурси включва:

 • Обявяване на конкурс;

 • Допускане до оценяване на подадените научноизследователски проекти;

 • Разглеждане и оценяване на научноизследователските проекти;

 • Класиране на научноизследователските проекти;

 • Определяне на научноизследователските проекти, които ще бъдатфинансирани.

4.2.4.1База данни с оценители

ФНИ поддържа база данни с национални и/или международни независими оценители,които могат да извършват оценка на допуснатите научноизследователски проекти поопределената за съответния конкурс методика.

В базата данни с оценители се включват лица:

 • Придобили образователна и научна степен "доктор" или научна степен "докторна науките";

 • Имат активна научна дейност най-малко пет години преди публикуване насъответния конкурс, включително и публикации в съответната приоритетнаобласт;

 • Притежават опит в оценяване на научноизследователски проекти;

 • Притежават опит в изпълнението на научноизследователски проекти.

В системата трябва да бъде разработен модул за вписване и поддържане наинформация, от оторизирани служители на ФНИ, в базата данни с оценители.

4.2.4.2Обявяване на конкурс

Системата трябва да уведомява по подходящ начин оторизирани служители на фондаза наближаващи крайни срокове за обявяване на конкурсите, заложени в годишнатаоперативна програма.

Системата трябва да предостави възможност, на тези оторизирани служители нафонда, към всеки предстоящ конкурс да се вписва информация за съответнатаконкурсна процедура, включваща като минимум:

 • Тематична цел на конкурса;

 • Общия размер на финансовите средства, които ще бъдат предоставени занаучни изследвания по конкурса;

 • Срокове за подаване на документите, за допускане, оценка и класиране напроектите;

 • Специални изисквания към кандидатите и техните проекти, когато има такива;

 • Обща продължителност на научноизследователските проекти, които ще бъдатфинансирани;

 • Образци на документи за участие в конкурса;

 • Конкретните условия и ред за конкурсната процедура

 • Методика за оценка и класиране на кандидатстващите за финансиране проекти.

В системата трябва да бъде разработена подходяща функционалност за вписване наинформацията за конкурс в режим „чернова“ до окончателното й потвърждаване, следкоето при настъпване на датата на обявяване, системата трябва автоматично дапубликува информацията в порталната част.

В системата трябва да бъде разработена функционалност за създаване, в електроненвид, на карта за експертна оценка на проектни предложения на два езика – българскии английски. При създаване на картата трябва да се позволи определяне на:

 • Критериите и подкритериите за оценка;

 • Максимални и минималния брой точки, които могат да бъдат вписани за всекиподкритерий.

4.2.4.3Допускане до оценяване на подадени научноизследователски проекти

Системата трябва да предостави възможност, към всеки обявен конкурс, да се вписваинформация за допуснатите до оценяване подадени научноизследователски проекти:

 • Основни данни за базовата организация и други участващи организации (акоима);

 • Списък на членовете на колектива;

 • Данни за ръководителя на колектива;

 • Искана сума за изпълнение на проекта;

 • Резюме на проекта;

 • Избрани елементи от техническото описание на проекта – включително ивъзможност за прикачване (upload) на файлове.

Системата трябва да предостави възможност на ръководителя на колектива, както ина членовете на колектива, с предоставени от фонда потребителско име и парола, дадостъпват в порталната част създадена работна област за конкурса и подаденияпроекта, където да могат да преглеждат информация за конкурса, вписанатаинформация за проекта, както и данни и документи свързани с дейностите поразглеждане и оценяване на проекта.

4.2.4.4Разглеждане и оценяване на научноизследователските проекти

Разглеждането и оценяването на допуснатите научноизследователски проекти сеорганизира от съответната временна научно-експертна комисия, създадена засъответния конкурс.

Всеки член на ВНЕК следва да достъпва с потребителско име и парола работнатаобласт на всеки допуснат по конкурса проект.

Оценяването на проектите се извършва от национални и/или международнинезависими оценители, които се определят от съответната временна научно-експертнакомисия от базата с данни за оценители.

Избраните от ВНЕК оценители следва да достъпват с потребителско име и пароласъздадената за конкурса в електронен вид карта за оценка с възможност за попълване.

При попълване на картата системата следва да ги насочва за заложените максималнии минимални брой точки за всеки подкритерий.

Системата трябва автоматично даизчислява точките по основните критерии на база вписаните точки за подкритериите.

Системата трябва да изисква вписване на коментар към всеки подкритерий.

Системата трябва да позволи попълването на картата да се извършва в режим„чернова“.При потвърждаване попълването на картата, системата трябва да:

 • извърши проверка, че са попълнени всички необходими данни;

 • заключи картата и да не позволява повече промяна на данните;

 • автоматично да изчисли крайната оценка поставена от съответния оценител.

Вписаните и потвърдени електронни карти следва да се достъпват за преглед отчленовете на ВНЕК. Ако критериите за оценка не са спазени, ВНЕК може да върнерецензията към съответния оценител за еднократна преработка.

Когато разликата между оценките на оценителите е повече от определената вметодиката за съответния конкурс, ВНЕК назначава трети оценител посредствомизбор от базата данни с оценители. В тези случаи обобщената числова оценка сеформира като сбор от 50 % от оценката на третия оценител и 50 % отсредноаритметичната стойност на индивидуалните оценки на първите двамаоценители.

4.2.4.5Класиране на научноизследователските проекти

Класирането на проектите се извършва от ВНЕК по низходящ ред според полученитеобобщени числови оценки. За целта системата трябва да подпомогне ВНЕКпосредством подходяща справочна функционалност извеждаща оценените проекти подаден конкурс в определена подредба. ВНЕК следа да маркират, в тази справка,проектите, които се предлагат за финансиране.

Оторизирани служители на фонда следва да потвърдят кои от избраните от ВНЕКпроекти ще се финансират. Системата трябва автоматично да изведе, в порталнатачаст, списък с потвърдените за финансиране проекти по съответните конкурси,включващ:

 • Наименование на базовата организация;

 • Ръководител на научния колектив;

 • Наименование на базовите организации - партньори по проекта, ако еприложимо;

 • Тема на научноизследователския проект;

 • Общ размер на отпуснатото финансиране;

 • Обобщената числова оценка.

Ако ръководителят на определен за финансиране проект откаже да сключи договораза финансиране, то ФНИ сключва договор с кандидата, класиран непосредствено следпоследния кандидат, с определен за финансиране проект. За целта системата трябвада предостави възможност, на оторизирани служители от фонда, за всеки потвърденза финансиране проект, да отбележат дали се сключва договор или не. Допълнителнотрябва да могат да маркират за финансиране и сключване на договор проект, който нее бил предложен от ВНЕК за финансиране.

4.2.5Проследяване на хода на изпълнение на договорите за изпълнение наспечелените проекти

Системата трябва да предостави възможност за вписване на информация засключените договори по спечелените проекти: етапи и финансиране.

В системата трябва да бъдат разработени подходящи функционалности, които даподпомагат служителите на фонда да проследяват изпълнението на проектите –изпълнение на етапи, отчетни документи и др.

4.2.6Управление на финансовите средства

Системата трябва да предостави възможност да се следи произходът на финансовитесредства – дали е от бюджет или са от донорски организации напр. и кои проекти откои фондове се финансират.

За всеки проект системата трябва да предостави възможност да се поддържаинформация по отношение на изплатените суми. По този начин ще може да се следикакви суми остават да се изплатят общо и по отделните проекти.

4.2.7Справки

Системата трябва да предоставя подходяща справочна функционалност със следнитеминимални изкисвания:

 • Възможност за филтриране на данните по различни критерии;

 • Възможност за експортиране на данните в PDF и excel формат.

Част от справките следва да подпомагат фонда при изготвяне на годишния отчет задейността.

 • Информация за наименованията на конкурсите за годината, предвиденото иодобрено финансиране по тях;

 • броя кандидатствали и одобрени проекти по конкурсите;

 • статистическа информация по научни области, научни организации

 • др.

Конкретните справки ще бъдат уточнени по време на изпълнение на дейността „Анализи проектиране“.

Изисква се реализация на минимум 5 справки.

4.2.8Поддържане на връзка с Националния регистър по Закона за Насърчаванена научните изследвания

В системата трябва да бъде разработен подходящ интеграционен модул, който даподава данни към националния регистър научната дейност в Република България почл. 7б от Закона за Насърчаване на научните изследвания.

4.2.9Администриране и сигурност

Системата трябва да предоставя възможности за управление на правата на достъп на отделните потребители и групи, както и ограничаване достъпа до данни и функционалности, съобразно правата, като например:

 • Управител на ФНИ и ИС – достъп до всички проекти;

 • Членове на комисиите към ФНИ – достъп до проектите, които оценяват в рамките на комисията;

 • Рецензенти на проектни предложения – достъп до проекта, който оценяват;

 • Ръководители на проекти – достъп до проекта, който водят;

 • Секретари на комисии – достъп до всички документи, които обработват.

Системата трябва да предоставя функционалности за създаване и управление напотребители, включително правата им на достъп за работа със системата.

Системата трябва да поддържа средства за идентификация на потребителите и дапредоставя възможност за описание на права и роли.

Системата трябва да автоматично да регистрира действията на потребителите синформация за потребителя извършил действието, времето на извършване, както испецифична информация свързана с конкретното действие.

Системата трябва да предостави възможност за преглед на регистрираните действияна потребителите.

4.2.10Изисквания към порталната публична част

Порталната публична част трябва да предоставя възможност за:

 • Преглед и търсене на информация за предстоящи, текущи и приключили конкурси и проекти;

 • Абонамент за получаване на информация за предстоящи конкурси, както и за обявени конкурсни процедури;

 • Регистрация на организациите, кандидатстващи по обявените конкурси, за да достъпват информация свързана с оценяването на подадените от тях проекти, както и с отчитани изпълнението на финансираните проекти;

 • Публикуване на интересни научно-изследователски резултати постигнати при изпълнението на проектите от съответните научни колективи.

4.3Нефункционални изисквания

4.3.1Изисквания към системата

 • Информационна система на фонд „Научни изследвания“ трябва да бъде централизирана, уеб базирана система.

 • Системата трябва да бъде платформено независима, базирана на отворени технологии и да не изисква закупуване на допълнителни лицензи;

 • Архитектурата на системата трябва да е многослойна, позволяваща скалируемост и гъвкавост;

 • Системата за управление на базата данни, която ще се използва трябва да отговаря на стандарта ANSI SQL 92

 • Системата трябва да извършва проверка на въвежданите от потребителите данни, като например формат, задължителност и др. Пълният набор проверки следва да се установи по време на анализ и проектиране;

 • Системата трябва да бъде проектирана и съответно разработена, така че да се запазва консистентността на данните при нарушена работоспособност;

 • Системата трябва да осигурява цялостност на данните при многопотребителски режим на работа;

 • Системата трябва да осигурява непрекъсната 24/7 работоспобност;

 • Системата трябва да осигурява следните времена за реакция при взаимодействие на потребителите с нея (като се изключи забавянето от Интернет свързаността):

  • Достъп до статично съдържание < 2 секунда;

  • Достъп до динамично съдържание < 4 секунди;

  • Връщане на резултат от търсене/справка < 10 секунди.

  • В случай на сложна справка/операция, трябва да се изведе индикатор за изчакване.

4.3.2Изисквания към хостинг средата

 • Изпълнителят трябва да предостави хостинг среда осигуряваща:

  • необходимия хардуерен ресурс, както и базов софтуер за нормалната работоспособност на системата;

  • процедура за създаване на резервни и архивни копия и възстановяване на данни - ежедневното съхранение на информацията върху външни лентови носители за 100% гарантиране сигурността на данните;

  • осигуряване на своевременна помощ, съвет или техническа поддръжка за всеки възникнал проблем - 24 часа в денонощието, 365 дни в годината;

  • хостинг средата трябва да е със сървърно оборудване, базирано на най- високи стандарти за свързаност, наблюдение и климатизация;

  • хостинг средата трябва да притежава индивидуална неограничена Интернет свързаност до 10Gbps, като разполага с резервирани оптични свързаности по независими физически трасета;

  • хостинг средата трябва да предоставя възможност за резервиране на електрическото захранване, както и - A и B алтернативни дизел генератори;

  • средата трябва да разполага с резервирана (N+1) климатична инсталация с конфигурация от топли и студени редове;

  • средата трябва да разполага със система за контрол на достъпа с чип карти и видео наблюдение, както и допълнителна охрана със заключващи се телекомуникационни шкафове и клетки;

  • хостинг средата трябва да разполага със система за мониторинг на въздуха, възможност за откриване на течове и система за пожарогасене;

  • хардуерната концепция трябва да е изградена от мощни дву-, четири-или осемпроцесорни сървъри, произведени от международно признат производител на сървърна техника, оборудвани с всички необходими мрежови устройства и софтуер за наблюдение;

  • за управление и поддръжка на средата от сървъри, хостинг средата трябва да разполага с лицензи за последна версия на софтуер за виртуализация;

  • хостинг средата трябва да използва поделено дисково пространство, което да се осигурява от високонадеждно SAN решение използващо най-висок клас дискове – Fiber Channel (FC), с което гарантира надеждност и бързодействие на предоставяните дискови ресурси;

  • свързаността на сървърите към SAN трябва да е подходящо резервирана чрез оптични комутатори и скорости на свързаност от минимум 4 Gbps;

  • всички сървъри трябва да притежават конфигурирана RAID защита, напълно резервирани захранващи модули, вентилатори, мрежови карти и SAN оптични карти;

  • външната защита на средата трябва да е базирана на минимум 2 резервирани защитни стени. Вътрешната свързаност трябва да осигурява скорост от минимум 1Gbps;

  • трябва да се осигури възможност за отдалечена VPN свързаност към сървърите, така че да се гарантира сигурност при преноса на данните и защита на сървърите от недобронамерени потребители.

 • Изпълнителят трябва да предостави услуги по наблюдение, управление и администриране на средата, така че да се извършва оптимизация при необходимост;

 • Изпълнителят трябва да предложи подход на достъп на служителите на фонда, членовете на ПНЕК и ВНЕК, както и на ръководителите на спечелилите проекти до вътрешната част на системата, който да не заплашва сигурността и интегритета на данните в него.

5Изкисвания към гаранционната поддръжка

Изпълнителят трябва да поддържа информационната система в продължение на 12 месеца. Това включва:

 • Отстраняване на бъгове и проблеми при използването на системата;

 • Наблюдение на работоспособността и натовареността на системата и извършване на оптимизация на при необходимост;

 • Предоставяне на хостинг среда покриваща изискванията по т.4.3.2.

6Изкисвания към техническата оферта

Кандидатът трябва да представи в техническото си предложение:

 

 • Методологията за управление на проекта – описание, обосновка за използването й и как покрива заложените в обхвата на проекта дейности. Детайлно описание на съдържанието на плана за управление и изпълнение на проекта. Описание на процедурите за управление на риска, качеството и промените.

 • Анализ и проектиране – кандидатът трябва да опише:

  • методиките, които ще използва за изпълнение на дейността „Анализ и проектиране“;

  • подход за изпълнение на дейността и детайлно описание на съдържанието на функционална и техническа спецификация на системата.

 • Методика за разработка на софтуер - технологии, стандарти, езици на програмиране и методологии.

 • Методика за подготовка и изпълнение на тестове – приемателни и по време на разработката;

 • Подход за провеждане на обучението – методология, учебни материали, примерен план за обучение;

 • Детайлен график - участникът трябва да предложи график за изпълнение на проекта в Gantt Chart формат (или използвайки аналогичен стандарт) описващ всички дейности и връзки между тях.

 • Подход на достъп на служителите на фонда, членовете на ПНЕК и ВНЕК, както и на ръководителите на спечелилите проекти до вътрешната част на системата, който да не заплашва сигурността и интегритета на данните в него;