Контакти

Адрес:
София 1309 ,
бул. „Aлександър Стамболийски“ № 239 Б

ет. 3 и 4 (входът е откъм ул. „Антон“
по посока на САГБАЛ „Света София“)
Фонд „Научни изследвания“
 
Приемно време на членове на Изпълнителния съвет и Управителя на ФНИ

Изпълнителният съвет на ФНИ определи  приемно време на членове на съвета

всяка сряда от 14 до 16 часа

в залата на ИС, бул. Ал. Стамболийски 239 Б, ет. 3.

За предварителна подготовка за разговора, моля, не по-късно от два дни преди срещата да изпратите информация за проекта или  проблема, който ви интересува, на следния адрес на електронна поща: b.hadjieva@mon.bg . В рамките на половин работен ден ще получите потвърждение за срещата.

Повече информация може да получите на тeл. 0879 944 940

 

Приемно време на Управителя на ФНИ

Сряда от 10 до 12 и 14 до 16 часа

За предварителна подготовка за разговора, моля, не по-късно от два дни преди срещата да изпратите информация за проекта или  проблема, който ви интересува, на следния адрес на електронна поща: i.tsoneva@mon.bg. В рамките на половин работен ден ще получите потвърждение за срещата.

Повече информация може да получите на тeл. 0887 695 580​

 

Приемно време на Деловодство – от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:30 часа- всеки работен ден.

Приемно време на секретари на Постоянни научно-експертни и по въпроси за изпълнението на текущи договори и за подаване на отчети за етапи  и Временни комисии – всеки работен ден от 14:00 до 17:00 часа.

Име и фамилия Длъжност Мобилен номер Стационарен тел. Номер Електронна поща
Проф. д.ик.н. Желю Владимиров Председател на ИС 0884 209 888   FNI-IS@mon.bg
Проф. д-р Вилма Стоянова Зам.-председател на ИС      
Проф. дхн Георги Вайсилов Управител 0887 605 455 02 820 8842 vayssilov@mon.bg
Виолета Толева Главен счетоводител 0888 788 052 02 820 3151 v.toleva@mon.bg
доц. д-р Боряна Хаджиева Държавен експерт-секретар на ИС и НЕК по Химия и Физика 0879 944 940   b.hadjieva@mon.bg
Росица Беловска Гл. специалист-Касиер 0884 615 384 02 820 3151 r.hristova@mon.bg
Светлана Иванова Гл. експерт-човешки ресурси и деловодство 0887 691 955 02 444 2728 s.ivanova@mon.bg
Милена Филипова Старши експерт-секретар на НЕК по Обществени науки и Науки за Земята 0884 917 308   m.philipova@mon.bg
Камелия Янева Младши експерт-секретар на НЕК по Хуманитарни науки 0882 620 071   k.yaneva@mon.bg
Олга Рахнева Старши експерт - секретар на НЕК по Медицински и Биологически науки 0884 696 204   l.sotirova@mon.bg
д-р Милена Александрова Главен експерт - секретар на НЕК по Технически науки и координатор по Ера Нет 0884 171 363   aleksandrova@mon.bg
Роза Кондова Главен експерт - секретар на НЕК по Селскостопански науки и Математика и информатика 0884 621 909   r.kondova@mon.bg
Любомира Христова Старши експерт-секретар на НЕК по двустранно сътрудничество и COST 0884 222 393   l.gyneva@mon.bg
Ивета Цонева Технически сътрудник- управител 0887 695 580   i.tsoneva@mon.bg
адв. Иванка Андреева Адвокат 0879 944 996   Lawyer-FNI@mon.bg