Често задавани въпроси- Конкурс "Българска научна периодика- 2014 г."

1. Въпрос:    

-Във формуляра под „вносители на предложението“, цялата редколегия ли трябва да участва, тъй като съставът е голям, а има и чуждестранно участие. Във формуляра няма достатъчно място за всички членове и ще бъде трудно да се събират подписи от чуждестранните членове.

-Необходими ли са подписи и от чуждестранните членове на редколегията?

Отговор: Следва да се изпише цялата редколегия, като може да се приложат допълнителни страници или документи, ако се счете за необходимо. Подписите на чуждестранните участници могат да бъдат заместени с приложен имейл от тяхно име, в който се изразява съгласие за участие. 

 

2. Въпрос: Във формуляр ДАННИ ЗА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ каква информация се изисква?

Отговор: В този формуляр да се опишат в кратък текст  биографични и професионални данни на членовете на редакционната колегия.  

 

3. Въпрос:  

-Oсвен последната книжка, която вече е излязла, следва ли да се приложат предишни тематичени книжки? 

-Само концепция за списанието ли е достатъчна да се представи за следващите броя или е необходимо детайлно описание на статии и автори. 

Отговор: Изискванията са описани в Насоките за кандидатстване, Раздел  IV, т. 1.2.

4. Въпрос:  Т. 10 от АНКЕТНАТА КАРТА изисква информация за абонати на последното издание и цена. Какво трябва да се попълни в случай, че изданието е безплатно и се изпраща безвъзмездно до библиотеки и училища в страната? 

Отговор: В Анкетната карта, в  т. 10 (разпределение на тиража и цени за последната година) да се посочи обема в който изданието се разпространява безплатно и в „единична цена“ да се пише „0“ (нула). 

 

5.  Въпрос: Регламентираните разходи по одобрените проекти ще бъдат както следва: консумативи, предпечатна подготовка, печат, книговезка обработка, разходи за труд (набор, печат и подвързване). Нашият университет разполага със собствено издателство и можем да отчетем с фактура само разходи за консумативи, тъй като останалите дейности се извършват от служители на университета. Ще бъдат ли признати разходите за предпечатна подготовка, печат, книговезка обработка и разходи за труд (набор, печат и подвързване) само по одобрена при кандидатстването калкулация на разходите за издаване на списанията? 

Отговор: Следва да се представят счетоводни документи за всеки извършен разход.

 

6. Въпрос

-Възможно ли е в рамките на финансовата подкрепа за издаване и разпространение на качествени научни издания част от средствата да бъдат използвани за ремонт и доокомплектоване на съществуваща техника или закупуване на нова такава (например цветна дигитална машина за печат)?

-Могат ли в допустимите разходи да се включат средства за закупуване на компютърна конфигурация, тъй като част от предпечатната подготовка на списанието се извършва от редактора и редколегията на списанието?

-Може ли да се включат разходи за превод на английски език и езикова редакция на английски в бюджета на проект по конкурса?

Отговор: В Насоките за кандидатстване, Раздел II, т. 2 са изрично посочени допустимите разходи. 

 

7. Въпрос: Има ли ограничения за броя на проектните предложения от една институция? Ако дадена институция има 2 и повече печтни издания, с отделни редакционни колегии, в различни направления, би ли могла да кандидатства с отделен проект за всяко едно от тях? 

Отговор: В такъв случай, институцията може да подаде отделни проектни предложения. 

 

8. Въпрос: Трябва ли да се прилага финансова обосновка на исканите средства и как?

Отговор: Финансовата обосновка може да се представи като отделно приложение. 

 

9. Въпрос

-Допустими ли са до кандидатстване онлайн издания? 

-Може ли в конкурса да кандидатства електронно научно списание?

Отговор: Подадените проектни предложения следва да отговарят на условията за допустимост и да са придружени от нужните документи за кандидатстване описани в Насоките за кандидатстване, Раздел IV т. 2- “книжка от последната година на издаването и тематичен проект за два следващи броя.