Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Разработване на специализиран софтуер Регистър за кандидатстване и управление на проекти във Фонд «Научни изследвания», открита с решение № 12/10 от 24.11.2014 г. Ви уведомяваме, че комисията взе решение отварянето на ценовите оферти да се извърши на 09.04.2015 год. /четвъртък/ от 13.00 часа в зала на четвърти етаж на бул. „Александър Стамболийски” № 239Б, гр. София, Фонд „Научни изследвания”.

Резултати от оценяване на офертите по показател „Техническа оценка”

Индекс България ООД – 54,244 т.

Сиенсис АД – 100 т.