Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжност „младши експерт - Секретар” /1 място/

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

 

Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжност „младши експерт - Секретар” /1 място/ 

Минимални изисквания към кандидатите:

•    за длъжността „младши експерт - Секретар” – завършено висше  образование, степен „магистър”; професионална област „Социални, стопански и правни науки“, добра компютърна грамотност; владеене на чужд език – за предпочитане владеене на английски език на работно ниво, професионален опит по двустранни проекти, комуникативни и организационни умения.

Характер на работата: Участва при организирането и провеждането на процедурите по отделните конкурси от конкурсните сесии на Фонд „Научни изследвания” по двустранно и международно сътрудничество. Организира и подпомага технически дейността на постоянните и временните научно-експертни комисии по двустранно и международно сътрудничество към фонда. Отговаря за поддържането на базата данни от конкурсните сесии на фонда по двустранно и международно сътрудничество.

Необходими документи за кандидатстване:

1. молба до управителя на Фонд „Научни изследвания“, с посочване на длъжността, за която се кандидатства /свободен текст/; 2. автобиография /CV/, в която се посочват подробно образованието, трудовия и/или служебен стаж на кандидата, допълнителни специализации и др.; 3. копие от дипломата за завършено висше образование; 4. копие от трудова и/или служебна книжка; 5. копия от документи за придобита квалификация, владеене на чужди езици и компютърна грамотност /ако кандидатът разполага с такива/; 6. Документи, удостоверяващи професионален опит на кандидата.

Условия за провеждане на конкурса: 

За участие в конкурса се допускат само кандидати, които отговарят на поставените изисквания. Конкурсът се провежда от комисия и включва решаване на тест и събеседване по нормативни актове, посочени по-долу.

Документи за участие се подават по пощата или в сградата на Фонд „Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.3, деловодство, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. 

Краен срок за подаване на документите:  ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК, считано от публикуване на обявата във вестник „Новинар“ от 03.06.2015 г.

Лица за контакти: Светлана Иванова – Експерт „Човешки ресурси и деловодство“ – 02 4442728.

Списък с нормативните актове за провеждане на конкурс за длъжност „младши експерт - Секретар” 

1. Закон за насърчаване на научните изследвания;

2. Правилник на Фонд „Научни изследвания“;

3. Национална стратегия за развитие на научните изследвания;

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявават на сайта на фонда.