Нов състав на Изпълнителния съвет

Със Заповед № РД 09-1226/31.08.2015 г. е освободен назначеният със Заповед № РД 09-385/30.03.2015 г. и № РД 09-443/07.04.2015 г. състав на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“.

Със същата заповед и Заповед РД 09-1246/03.09.2015 г. на основание чл. 14 от Закона за насърчаване на научните изследвания, чл.8, ал. 5 и 6 и чл. 15а от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ и на базата на постъпили предложения от съответните органи и организации при балансирано представителство на научните направления и организации е определен нов състав на ИС.

Съставът на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ е с мандат от две години, считано от датата на издаване на първата заповед, както следва:

Проф. д-р Диана Илиева Копева

Проф. д-р Георги Цветанов Момеков

Чл.-кор. проф. дфн Костадин Ганчев Ганев

Доц. д-р Анелия Венева Янчева

Проф. дхн Георги Николов Вайсилов

Проф. дтн Стоил Маринов Тодоров

Проф. дтн инж. Иво Цветанов Илиев

Проф. дтн Димитър Грозданов Христозов

Златина Димитрова Михайлова - Карова - представител на МОН