Информация за заседание на ИС на ФНИ

Информация за заседание на Изпълнителния съвет на Фонд «Научни изследвания», проведено на 25 септември 2015 г.

Заседанието започна с информация от управителя на ФНИ за изпълнение решенията от предишни заседания на ИС. Беше разгледан доклад за финансиране на етапи по програмата Биодиверс и доклад на ПНЕК по двустранно и международно сътрудничество. Обсъдено беше писмо от ТУ-София във връзка с проект ДУНК 01/3. ИС обсъди предложение за решение във връзка със следващите етапи на договори, сключени в периода 2008-2012 г. Започна обсъждане на Насоки и методика по процедура «Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2015 г.» и необходимите промени в Годишната оперативна програма на ФНИ във връзка с конкурса. По обсъжданите въпроси бяха приети решения, които ще бъдат публикувани в Протокола от заседанието след одобряването му от членовете на ИС. Обсъждането на Насоките ще бъде продължено на следващото заседание. 

ИС определи приемно време на членовете на ИС в сряда от 14 до 16 часа. 

В заседанието участваха членовете на Изпълнителния съвет, чл. кор. проф. Е. Хорозов, съветник на министъра на образованието и науката, управителя на ФНИ и служители на ФНИ.