Среща на ръководството на ФНИ с ПНЕК на 2-ри октомври 2015г.

Информация за проведена среща на членове на Изпълнителния съвет и управителя Фонд «Научни изследвания» с председатели на ПНЕК, проведена на 2-ри октомври 2015 г.

Срещата се проведе в изпълнение на решение на Изпълнителния съвет на ФНИ и беше ръководена от председателя на ИС на ФНИ проф. Г. Вайсилов. На срещата беше представено решението на ИС във връзка със следващите етапи на договори, сключени в периода 2008-2012 г. които имат приет научен отчет и финансов одит и са предложени от ПНЕК за финансиране на следващ етап, но не са получили финансиране. На ПНЕК е възложен преглед на проектите по отношение на съответствие с приложимия регламент за държавна помощ и с реда за оценка, класиране и приемане на решение за финансиране на проектите за съответния конкурс. Бяха дадени указания за осъществяване на прегледа, разработени с участие на експерти по регламента за държавна помощ за научноизследователска, развойна дейност и иновации. На срещата бяха обсъдени и текущи проблеми на Фонда и работата на ПНЕК и бяха направени препоръки за промени.

В заседанието участваха чл. кор. проф. Е. Хорозов, съветник на министъра на образованието и науката, членовете на Изпълнителния съвет на ФНИ - проф. Г. Вайсилов, чл. кор. проф. К. Ганев и доц. А. Янчева, управителя на ФНИ, г-жа Г. Жечева, председатели или зам. председатели на ПНЕК и служители на ФНИ.