Информация за заседание на ИС, проведено на 6.11.2015

На заседанието бяха обсъдени докладите от председателите на ПНЕК по технически науки, ПНЕК по биология и медицински науки и ПНЕК по обществени и хуманитарни науки в изпълнение решението на ИС от 25.09.2015 г. за  преглед на договори, подписани в периода 2008 г. - 2011 г., по отношение на тип на научните изследвания в съответствие с Регламент на ЕС № 800/2008. Във връзка с освобождаването на двама от членовете на ПНЕК по биология и медицински науки на предни заседания, съставът на комисията беше допълнен с нови членове. Бяха обсъдени предложения, свързани със софтуера за управление на проекти, изготвян за ФНИ в изпълнение на обществена поръчка. Бяха разгледани и текущи доклади от ПНЕК по двустранно сътрудничество. По обсъжданите въпроси бяха приети решения, които ще бъдат публикувани в Протокола от заседанието след одобряването му от членовете на ИС. 

В заседанието участваха пълния състав на Изпълнителния съвет, чл. кор. проф. Е. Хорозов, съветник на министъра на образованието и науката, управителя на ФНИ и служители на ФНИ.