ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

01696-2014-0003

 

BG-СОФИЯ:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ


по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1)Наименование и адрес

ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 239Б, ЕТ.3-4, За: ГЕНОВЕВА ЖЕЧЕВА, БЪЛГАИЯ 1309, СОФИЯ, Тел.: 02 4444961, E-mail: fni2012@mon.bg

Място/места за контакт: УПРАВИТЕЛ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.fni.bg.

Адрес на профила на купувача: www.fni.bg.

I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Образование

РАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1)Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2)Обект на поръчката
 
 
Услуги
ІI.3)Процедурата е открита с решение
№: 12/10 от 26.11.2014 г. 
ІI.5)Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01696-2014-003
ІI.6)Описание на предмета на поръчката

РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР РЕГИСТЪР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ВЪВ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: ДО01/93 от 18.05.2015 г. 
ІII.2)Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3)Изпълнител по договора

СИЕНСИС АД, УЛ ЛЕРИН 44-46, БЪЛГАРИЯ 1680, СОФИЯ, Тел.: 02 9583600

ІII.4)При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5)Предмет на договора

РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР РЕГИСТЪР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ВЪВ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ІІI.6)Срок на изпълнение
Срок в месеци

7

ІII.7)Стойност посочена в договора
242242 BGN без ДДС
III.8)Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1)Дата на приключване/прекратяване

18.12.2015 г. 

ІV.3)Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4)Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5)Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6)Информация за изплатената сума по договора
242242 BGN без ДДС
ІV.7)Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

18.12.2015 г. 

Възложител

Трите имена: ГЕНОВЕВА ЖЕЧЕВА ЖЕЧЕВА
Длъжност: УПРАВИТЕЛ