Съобщение до ръководителите на договори с отчетен първи етап

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на ръководителите на договори с отчетен първи етап на изпълнение

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с постъпващи в Деловодството на Фонд „Научни изследвания“ молби за прехвърляне на неизразходвани средства от първи етап във втори Ви информирам, че решение по молбите ще бъде взето след оформяне на оценка за научната част на проектите и извършен финансов одит на изразходваните средства през първи етап на изпълнението на договорите.

От ръководството на Фонд „Научни изследвания“