Информация за заседание на ИС, проведено на 26.02.2016

На заседанието бяха обсъдиха промени в проекта за Правилник на ФНИ във връзка с промените в Закона за насърчаване на научните изследвания. Бяха разгледани текущи доклади от председателите на ПНЕК по двустранно и международно сътрудничество и по технически науки. По доклад на председателя на ВНЕК по програма COST беше взето решение за финансиране на нови проекти по програмата COST. Беше приета процедура за финансова подкрепа за организиране на научни конференции в България. Беше одобрен списъка на проектите, които да бъдат предложени за финансиране за периода 2016-2017 по конкурсна сесия 2013 за двустранно научно-техническо стърдничество между България и Словакия. 

По обсъжданите въпроси бяха приети решения, които ще бъдат публикувани в Протокола от заседанието след одобряването му от членовете на ИС. 

В заседанието участваха осем от членовете на Изпълнителния съвет, управителя на ФНИ и служители на ФНИ.