Информация за заседание на ИС, проведено на 15.04.2016

На заседанието беше приета Годишна оперативна програма на ФНИ за 2016 г., представена от Управителя на ФНИ. Беше обсъдена информация за оценката на научните отчети и финансовия одит на първия етап на проекти от конкурс 2014 и бяха разгледани възможности за ускоряване на одита. Беше утвърден състава на ВНЕК за разглеждане на постъпили предложения по процедура за финансова подкрепа за организиране на научни конференции в България. Самата процедура ще стартира след утвърждаване на ГОП. Разгледани бяха текущи доклади от председателите на ПНЕК по обществени и хуманитарни науки, ПНЕК по технически науки, ПНЕК по двустранно сътрудничество, ПНЕК по биология и медицински науки и ПНЕК по селскостопански науки. По обсъжданите въпроси бяха приети решения, които ще бъдат публикувани в Протокола от заседанието след одобряването му от членовете на ИС. 

В заседанието участваха всички членове на Изпълнителния съвет, управителя на ФНИ и служители на ФНИ.