Необходима информация за учените за Специализиран софтуер „Регистър за кандидатстване и управление на проекти във Фонд «Научни изследвания»“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В края на 2015 год. бе завършена изработката на Специализиран софтуер „Регистър за кандидатстване и управление на проекти във Фонд «Научни изследвания»“ (Специализиран софтуер), с който се цели да се осигури информираност, публичност и прозрачност за дейността на Фонд „Научни изследвания“ (Фонда) по отношение на планирането, организирането и провеждането на конкурси за финансиране на научноизследователски проекти, определени в годишната оперативна програма на Фонда. Специфичните цели на проекта са да се осигури автоматизиране на дейностите по основните бизнес процеси, регистриране на научно-експертни комисии, планиране на дейността, организиране и провеждане на конкурсите, проследяване на хода на изпълнение на договорите за изпълнение на спечелените проекти, управление на финансовите средства, наблюдение на дейността на Фонда чрез генерирането на различни справки, публикуване на информация за проекти в публичното интернет пространство; преминаване от съхранение на информация във вид на файлове във файловата система към единно съхранение, управление и използване на информацията.

 В Специализирания софтуер е създадено меню „Регистри“ подменю „Учени“, от където ще се използват въведените данни за учените и от където същите ще се присъединяват като: Председател и членове на Изпълнителен съвет; Председатели и членове на научно-експертни комисии (НЕК), временни и постоянни; Ръководители и членове на Проекти, кандидатстващи по конкурсни сесии към Фонда; Рецензенти по проекти.

Във връзка с гореизложеното и необходимостта от допълнителна информация за учените моля да ни предоставите в табличен вид по образец информацията за учените в организациите, които представлявате и тези на ваше подчинение, като филиали, Научно изследователски сектори (НИС) към Университетите, институти и др.. Образецът може да намерите на интернет страницата на Фонда на адрес: https://www.fni.bg/?q=fnititlenotice. Целта на събирането на тази информация е да разполагаме с актуална база данни за учените и по-лесното избиране на рецензенти по научноизследователски проекти.

Информацията за учените в табличен вид трябва да бъде предоставена на e-mail: ucheni@mon.bg до 30 Май 2016 г. За информация и въпроси, относно таблицата за попълване на информацията за учените се обръщайте към Димитър Андреев, телефон: 02/444 49 62, GSM: 0884 209 888, e-mail: d.andreev@mon.bg

Приложения: