ОБЯВА ЗА КОНКУРС

Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжност „Финансов контрольор” /1 място/

Минимални изисквания към кандидатите:

  •  за длъжността „Финансов контрольор” - завършено висше образование, степен „магистър”; професионална област „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление: икономика, финанси, право, 4 години професионален опит, добра компютърна грамотност; познаване и ползване на нормативната уредба в системата и вътрешната нормативна уредба на фонда - Закона за счетоводството, Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите, Закона за държавния бюджет за съответната година, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закон за насърчаване на научните изследвания, Правилник на Фонд Научни изследвания и други.

Характер на работата: Осъществява предварителен и последващ.контрол по смисъла на ЗФУКПС за законосъобразност при вземането на решения и предприемането на действия, които имат пряко финансово изражение, а също така и при осъществяването на цялостната дейност на фонда. Осъществява предварителен контрол по законосъобразност на средствата по проекти, Европейски средства преди вземането на решение и извършване на действия, чрез съпоставяне с изисквания на приложимото законодателство, насоки и изисквания на Фонда, както и последващ контрол след извършване на разхода

Необходими документи за кандидатстване:

1.молба до управителя на Фонд „Научни изследвания“, с посочване на длъжността, за която се кандидатства /свободен текст/; 2. автобиография /СУ/, в която се посочват подробно образованието, трудовия и/или служебен стаж на кандидата, допълнителни специализации и др.; 3. копие от дипломата за завършено висше образование; 4. копие от трудова и/или служебна книжка; 5. Документи, удостоверяващи професионален опит на кандидата.

Условия за провеждане на конкурса:

За участие в конкурса се допускат само кандидати, които отговарят на поставените изисквания. Конкурсът се провежда от комисия и включва решаване на тест и събеседване по нормативни актове, посочени в обявата.

Документи за участие се подават по пощата или в сградата на Фонд „Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.З, деловодство, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.

Краен срок за подаване на документите: ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК, считано от публикуване на обявата във вестник „Новинар“.

Лица за контакти: Светлана Иванова - Експерт „Човешки ресурси и деловодство“ - 02 4442728.

Списък с нормативните актове за провеждане на конкурс за длъжност „Финансов контрольор”

  1. Закона за счетоводството;
  2. Закон за обществените поръчки;
  3. Закон за задълженията и договорите;
  4. Закон за държавния бюджет;
  5. Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;
  6. Закон за насърчаване на научните изследвания;
  7. Правилник на Фонд „Научни изследвания“;

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявават на сайта на фонда — www.fni.bg

Относно обявата за финансов контрольор:

  1. Кирил Арменяк Папазян - не се допуска до участие в конкурса
  2. Ростислав Стаменов Райчев - не се допуска до участие в конкурса