Съобщение

Относно: Предоставената възможност изпълнители по договори от Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области – 2014 г. да извършват за сметка на проекта финансов одит, съгласно Решение на Изпълнителен съвет в Протокол № 5 от 30.10.2015 год. и Протокол № 15 от 29.03.2016 год.

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

Моля Ви, при изготвянето на финансов одит за сметка на проекта на първи етап от договори от Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области – 2014 г., избраните от Вас одитори, съгласно счетоводните стандарти да се произнасят по законосъобразност на направените разходи в съответствие с изискванията поставени в нормативната уредба и вътрешните правила на Фонд „Научни изследвания“ в сила към датата на сключване на договорите, а именно: Закона за счетоводството, Закона за насърчаване на научните изследвания (https://www.fni.bg/?q=node/109); Правилника на Фонд „Научни изследвания“ (https://www.fni.bg/?q=node/110); Насоките за кандидатстване в Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области – 2014 г. (https://www.fni.bg/?q=node/106); Указанията за отчитане на договорите (https://www.fni.bg/?q=node/251); сключения договор и приложенията към него (налични в базовите организации).

На интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“ (www.fni.bg) може да намерите изискванията (https://www.fni.bg/?q=node/251), с които избраните от Вас одитори следва да вземат под внимание при изготвяне на одитите. Бих искала да обърна особено внимание на частта, отнасяща се до отчитане на амортизационните отчисления за техника и апаратура – следва да бъдат взети под внимание изискванията на Фонд „Научни изследвания“, които са съобразени със Закона за счетоводството и  счетоводните стандарти.

В случай, че одитни становища от одитори, избрани от базовите организации вече са депозирани във Фонд „Научни изследвания“ и не са съобразени с изискванията поставени по-горе същите следва да се допълнят и да дават увереност на органите на управление на Фонд „Научни изследвания“, че извършените разходи са законосъобразни.

Моля Ви, в срок до 06.07.2016 год. - с изрично писмено заявление одиторът да заяви, че дава увереност, че разходите по проекта/договора са законосъобразни и в одитното си становище са взели предвид нормативните документи и вътрешни правила.

ГЕНОВЕВА ЖЕЧЕВА

УПРАВИТЕЛ

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“