ОБЯВА КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УПРАВИТЕЛ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания“ на основание чл. 18 от Закона за насърчаване на научните изследвания, вр. чл. 19, ал. 1 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ и решение на Изпълнителен съвет от Протокол № 23/29.06.2016 год.

 

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УПРАВИТЕЛ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

 1. ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) е създаден със Закона за насърчаване на научните изследвания и има за цел да подкрепя финансово проекти и дейности за насърчаване и развитие на научните изследвания в съответствие с Европейската рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (ОВ, С 198 от 27.06.2014 г.); Националната стратегия за научни изследвания; Националната програма за реформи; рамкови програми с определени приоритети на Европейския съюз, както и други европейски и международни инициативи; и Европейската и националната пътна карта за научноизследователска инфраструктурa.

Дейността на ФНИ е регламентирана от Закона за насърчаване на научните изследвания  и Правилника на фонд „Научни изследвания”.

 

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

От избрания кандидат се очаква въз основа на договор за управление със срок 2 години договор да:

 • представлява Фонда;

 • организира и ръководи оперативната дейност на Фонда в съответствие с приетите от изпълнителния съвет решения;

 • да изготвя годишната оперативна програма въз основа на решение на изпълнителния съвет за новите конкурси и я представя за одобрение на Изпълнителния съвет;

 • изготвя годишния отчет за дейността на Фонда и го представя за одобрение на изпълнителния съвет;

 • изготвя проекта на бюджет на Фонда и го представя за одобрение на изпълнителния съвет;

 • за всеки конкурс предлага на изпълнителния съвет проект на конкурсна документация, съгласно изискванията на Правилника на Фонда;

 • открива със заповед конкурсите на Фонда въз основа на решенията на изпълнителния съвет и годишната оперативна програма;

 • сключва договорите за предоставяне на средства от Фонда;

 • упражнява контрол по процедурите за мониторинг и оценка на изпълнението на финансираните проекти;

 • докладва на изпълнителния съвет за ефективното управление и използване на научната инфраструктура, закупена по проекти, финансирани от Фонда;

 • представя на изпълнителния съвет тримесечен доклад за изпълнение на решенията на съвета и за изразходването на средствата на Фонда;

 • изготвя ежегоден доклад за ефективността на публичните финанси, отделени за научни изследвания, и го представя на изпълнителния съвет и на министъра на образованието и науката;

 • решава всички останали административни въпроси, които не са от изключителната компетентност на изпълнителния съвет или на научно-експертните комисии;

 • е работодател на служителите на Фонда;

 • сключва договори с национални или чуждестранни експерти за подпомагане дейността на Фонда след съгласуване с изпълнителния съвет;

 • сключва договори с национални, чуждестранни или международни организации за съвместни програми, обмен на опит или други дейности, свързани с изпълнението на целите на фонда в изпълнение на решенията на изпълнителния съвет.

По време на договора за управление на Фонда управителят не може да има друг сключен договор за управление или да е в служебно правоотношение.

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

За да бъдат допуснати до тази процедура за подбор, кандидатите трябва да отговарят на всички посочени по-долу минималнии специфични изисквания към крайния срок за подаване на заявления:

 • Да са гражданин на една от държавите — членки на Европейския съюз;

 • Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” и/или научна и образователна степен „доктор“;

 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

 • Да не са на никоя от следните длъжности: ректор, заместник-ректор и декан на факултети във висшите училища; председател, заместник-председател и научен секретар на Българската академия на науките и на Селскостопанската академия; директор и заместник-директор на научни институти, на националните центрове по проблемите на общественото здраве или ръководител на други научни организации и техните заместници; ръководител или член на научен колектив на текущи проекти, които са финансирани от ФНИ;

 • Да не са лица, причинили виновно имуществени вреди на Фонда;

 • Да не са лица, поставени под запрещение.

 

По отношение на професионалния опит от кандидата се изисква:

 • Да притежава най-малко 3 години опит:

  • на управленска длъжност в научна организация или във висше училище или негово звено, или

  • в управление на проекти или програми (като ръководител на проект или координатор на български колектив на международен проект) в областта на научните или научно-приложните изследвания, или

  • в мониторинг и контрол на проекти или програми в областта на научните или научно-приложните изследвания.

 • Да познава нормативната уредба и националните стратегически документи, свързани с финансиране на научни изследвания и дейността на Фонда;

 • Да притежава основни компютърни умения за работа с офис приложения;

 • Да ползва английски език.

 

 1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът се провежда на три етапа:

 • подбор на основа на представените документи за степента на покриване на минималните и специфичните изисквания;

 • оценка на писмена концепция за организацията и дейността на Фонда, представена от кандидата;

 • събеседване с Изпълнителния съвет.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурса;

 • Подробна автобиография;

 • Валидно свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурса;

 • Копие от документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;

 • Документ, удостоверяващ придобита научна и образователна степен „доктор“, когато е приложимо;

 • Декларация – образец Приложение № 1;

 • Декларация – образец Приложение № 2;

 • Описание на опита на кандидата в управление или мониторинг и контрол на проекти или програми в областта на научните изследвания или на научните организации или на висшите училища;

 • Документи, удостоверяващи опита в управлението на проекти  или програми в областта на научните изследвания или на научни организации или на висши училища като трудов договор с длъжностна характеристика, граждански договори, за ръководителите на проекти – копие от подписан договор, от който е видно, че кандидатът е ръководител, както и други еквивалентни документи, доказващи опита в управлението. По преценка на кандидата се представят и референции/препоръки;

 • Документи, удостоверяващи опита в мониторинг или контрол на проекти или програми в областта на научните изследвания като граждански договори, трудов договор с длъжностна характеристика, аналогични договори, сключени  с европейски и/или чуждестранни институции или друг еквивалентен документ, доказващ опита в мониторинг и контрол. По преценка на кандидата се представят и референции/препоръки;

 • Документи, удостоверяващи компютърни умения, владеене на английски език;

 • Концепция за организация и дейността на Фонда /до 10 стр./

 

 1. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Краен срок за подаване на документите – 25 юли 2016 г. включително;

Документите следва да бъдат представени лично в сградата на Фонд „Научни изследвания“  с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет. 3, Деловодство, всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 14.00 до 16.30 часа, телефони за контакти: Светлана Иванова – експерт „Човешки ресурси и деловодство“, тел. 02 444 27 28, 0887 691 955.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса, е електронната страница на Фонд „Научни изследвания“ (www.fni.bg).

Брутно възнаграждение - 2 500 лв.

Образци по конкурса могат да се изтеглят от електронната страница на Фонд „Научни изследвания“ (www.fni.bg):

Обява

Правила за конкурса

Методика за оценка

Заявление

Декларация 1

Декларация 2

Декларация при подписване на договор

Декларация от членовете на ИС