Съобщение: отстраняване на допусната техническа грешка

На основание чл. 39, ал.3 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ се отстранява допусната техническа грешка.
На стр. 11, Финансов план, Раздел „Преки допустими разходи“, т.3 Разходи за дълготрайни материални и нематериални активи, включително апаратура  от  Документи за кандидатстване – част 2 в „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени-2016 год.“  да се чете  „(до 20% от преките допустими разходи)“ вместо посоченото „(до 10% от преките допустими разходи)“.