Информация за заседание на Изпълнителния съвет на ФНИ, проведено на 15 юли 2016 г.

На заседанието беше обсъден въпросът за отчитането на разходите за ДМА в бюджетните организации за проектите от конкурс 2014 г. и беше взето решение да бъде поискано становище по въпроса от дирекция „Държавно съкровище“ на Министерството на финансите. Сумата за вторите етапи на проектите, по които са закупени ДМА, ще бъде определена след получаване на становището и проектите ще бъдат продължени. Бяха разгледани доклади от председателите на ПНЕК по обществени и хуманитарни науки, ПНЕК по природни науки, ПНЕК по математика и информатика, ПНЕК по селскостопански науки, ПНЕК по технически науки и ПНЕК по биология и медицински науки по финансовите становища на проектите по конкурс 2014 г. Бяха определени супероценители по отчети на проекти, за които са постъпили възражения. Беше удължен срокът за подаване на заявления за оценител и за член на ПНЕК до 10.09.2016 г., а за член на ВНЕК до 10.08.2016 г. По обсъжданите въпроси бяха приети решения, които ще бъдат публикувани в Протокола от заседанието след одобряването му от членовете на ИС. 

В заседанието участваха шест от членовете на Изпълнителния съвет, управителят на ФНИ и служители на ФНИ.