СЪОБЩЕНИЕ във връзка с конкурса за определяне на управител на Фонда

В съответствие с чл. 20, ал. 4 на Правилника на Фонда и т. 6 от Правилата за провеждане на конкурса за определяне на управител на Фонд „Научни изследвания“ на 29.07.2016 г. беше проведено заседание на Изпълнителния съвет на Фонда, на което бяха разгледани постъпилите документи на кандидатите в конкурса. В предвидения срок в деловодството на Фонда са постъпили документи от следните кандидати (по реда на постъпването):

1. Проф. д-р Веселин Стаменов Брезин
2. Проф. д-р Петко Тодоров Тодоров
3. Проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев
4. Д-р Бойко Иванов Вачев

След разглеждане на документите Изпълнителният съвет взе решение за допускане до участие в конкурса на кандидатите, които отговарят на условията и са представили всички необходими документи. Кандидатите, които не отговарят на условията или не са представили всички необходими документи, не се допускат до участие в конкурса:

Списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурса:

1. Проф. д-р Веселин Стаменов Брезин

2. Д-р Бойко Иванов Вачев

Списък на кандидатите, които не се допускат до участие в конкурса:

1. Проф. д-р Петко Тодоров Тодоров – не отговаря на изискването по т. 1, ал. 5 от Правилата – да ползва английски език.

2. Проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев – не е представил един от задължителните документи – валидно свидетелство за съдимост.

Съгласно т. 6, ал 3 от Правилата за провеждане на Конкурс за управител на ФНИ:  „До три работни дни след обявяването всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до Изпълнителния съвет. Изпълнителният съвет приема или отхвърля жалбата в срок пет работни дни, като писмено уведомява кандидата за взетото решение. Жалбата не спира конкурсната процедура“.