Информация за заседание на Изпълнителния съвет на Фонд Научни изследвания, проведено на 29 юли 2016 г.

На заседанието беше обсъден въпросът за промяна в ГОП за 2016 г. във връзка с двустранни и международни програми и др. Бяха разгледани доклади от председателите на ПНЕК по математика и информатика, ПНЕК по селскостопански науки, ПНЕК по технически науки и ПНЕК по двустранно сътрудничество, както и възражения от ръководители на договори и писма от ръководители на базови организации. По обсъжданите въпроси бяха приети решения, които ще бъдат публикувани в Протокола от заседанието след одобряването му от членовете на ИС. 

В заседанието участваха осем от членовете на Изпълнителния съвет, управителят на ФНИ и служители на ФНИ.