Информация за заседание на Изпълнителния съвет на Фонд Научни изследвания, проведено на 12 август 2016 г.

На заседанието беше обсъдено отчитането на разходите за ДМА в бюджетните организации за проектите от конкурс 2014 г. във връзка с постъпилото писмо от Министерството на финансите. Бяха утвърдени общи насоки и методика по процедура „Конкурси за проекти по програма за двустранно сътрудничество 2016“, както и специфични условия за конкурси за сътрудничество с Франция и с Китай. Бяха обсъдени съставите на ВНЕК за обявените от Фонда конкурси. По обсъжданите въпроси бяха приети решения, които ще бъдат публикувани в Протокола от заседанието след одобряването му от членовете на ИС. 

В заседанието участваха девет от членовете на Изпълнителния съвет, управителят на ФНИ и служители на ФНИ.