Съобщение: техническа корекция в „Общи насоки и методика за оценка по процедура „Конкурси за проекти по програми за двустранно сътрудничество - 2016 г.”

Текстът "За учените от държавата партньор се попълва биография само на английски език." в т. 5.4 в Общите насоки за конкурсите по двустранно сътрудничество се променя на "За учените от държавата партньор се представя биография само на английски език в свободен формат."