Съобщение

След проверка за административно съответствие и допустимост следните проектни предложения от Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г. не са допуснати до научно оценяване: Н 02/31; Н 03/23; Н05/18; Н 05/51; Н 06/13; Н 06/26; Н 07/44; Н 07/89; Н 07/92.

След проверка за административно съответствие и допустимост следните проектни предложения от Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени – 2016 г. не са допуснати до научно оценяване: М 06/4.