Съобщение за възможно забавяне на дейностите във ФНИ

Във Фонд „Научни изследвания“ е получено Постановление от СГП изискващо предоставянето в кратък срок значителен обем документация и информация във връзка с класираните проекти по конкурс, озаглавен „Конкурс за финансиране на научни и научно-приложни изследвания в приоритетни области – 2014 г.“. Тъй като ФНИ разполага с ограничен брой служители, работата по подготовката на документите ще забави процедурите по оценяване на проектни предложения от конкурсите от 2016 г. и финансирането на вторите етапи на проектите от конкурса „Финансиране на научни изследвания в приоритетни области – 2014 г.