ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ КОНКУРСИ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВАТА , ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ФНИ

Работна група от експерти, определени от ИС на ФНИ, разработи правила за изразходване и отчитане на финансовите средства, предоставени от Фонда. Разработеният документ е публикуван на следния адрес:  ФНИ - правила финанси 2016г. 
Предложения по документа могат да се изпращат до 6.01.2017 г. на адрес: fni-konkursi@mon.bg